BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popiołek Malwina (Uniwersytet Opolski)
Title
Społeczne aspekty komputeryzacji i informatyzacji na przykładzie uniwersyteckiego systemu obsługi studiów
Social Aspects of Computerization and Informatization on the Example of USOS System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 323-330, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Keyword
Informatyzacja, Komputeryzacja systemu informacyjnego, e-administracja, Media, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Informatization, Computerization of the information system, e-government, Media, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł skupia się na kwestii komputeryzacji i informatyzacji uczelni wyższych w Polsce. Koncentruje się szczególne na elektronicznej administracji w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczące funkcjonowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w opinii studentów, ze szczególnym uwzględnieniem wad i zalet systemu przez nich wskazywanych(abstrakt autora)

The article describes computerization and informatization processes in higher schools in Poland and its social aspects. Firstly, it focuses on USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) which is a management system for universities; secondly, it shows how students evaluate implementation of USOS. The article describes especially advantages and shortcomings of USOS functioning(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afeltowicz Ł. (2011), Od automatyzacji systemów diagnostycznych do USOS/USOSweb: informatyczne systemy wspomagania pracy a reorganizacja praktyk społecznych, wzorców działań i procesów poznawczych, w: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, (red.) M. Jeziński , Toruń.
 2. Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospo-darczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 3. Społeczeństwo informacyjne (2009), (red.) D. Grodzka, Studia BAS, WS, Warszawa 2009
 4. Haręża A. (2011), Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej, "Kwartalnik naukowy: Prawo mediów elektronicznych" nr 1.
 5. Mrugalska B., Wyrwicka M. (2013), Analiza wykorzystania otwartego wspomagania informatycznego w wielkopolskich urzędach, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin.
 6. Popiołek M. (2013), Funkcjonowanie e-administracji w Polsce na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, Rynek - Społeczeństwo - Kultura (publikacja w druku).
 7. Polańska K. (2002), Ocena zjawiska komputeryzacji w Polsce, a gotowość do korzysta-nia z wirtualnych technologii dydaktycznych, www.instytut.info/images/ sto-ries/ksiazki_polecane/17_ksztalcenie_ustawiczne/18-Polanska.pdf.
 8. Roszak M., Kołodziejczak B., Kowalewski W., Ren-Kurc A. (2013), Organizacja aka-demickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" z. 32, Rzeszów
 9. www.frse.org.pl (dostęp 1.01.2014).
 10. www.natemat.pl(dostęp 1.01.2014).
 11. www.obfusc.at (dostęp 1.01.2014).
 12. www.usos.edu.pl (dostęp 1.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu