BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wich Urszula (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola gospodarki lokalnej w rozwoju regionu lubelskiego
Role of Local Economy in the Development of the Lublin Region
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 1, s. 201-211, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Gmina, Rozwój lokalny, Kondycja finansowa, Podział administracyjny
District, Local development, Financial condition, Administrative division
Note
summ.
Country
Region lubelski
Abstract
Celem artykułu było rozpoznanie czynników wpływających na kondycję ekonomiczną gmin w województwie lubelskim oraz warunków ich występowania i na tej podstawie sformułowanie oceny wpływu gospodarki lokalnej na poziom rozwoju regionu. Obiekt badań stanowiły gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w tym województwie. Elementy badawcze dotyczyły zagadnień związanych z finansami gmin, ich aktywnością inwestycyjną, pozyskiwaniem środków unijnych. Uzyskanie oceny wpływu gospodarki lokalnej na rozwój regionu wymagało także zbadania uwarunkowań rozwojowych w regionie, m.in. poziomu urbanizacji, struktury gospodarczej. konkurencyjności gospodarki. Badania miały charakter statyczny, odniesiono je do roku 2012, a podstawę informacyjną tworzyły dane statystyczne. Za pomocą badań zweryfikowano tezę o ograniczonym wpływie gospodarki lokalnej na rozwój regionu lubelskiego, wskazując na obiektywny charakter wielu przyczyn stanu rzeczy, a także na niedostosowanie do potrzeb lokalnych działań aktywizacyjnych podejmowanych w tym regionie. (fragment tekstu)

On the basis of statistical data for the year 2012 studies were conducted, which comprised territorial units on local level, i.e. communes in the province of Lublin. These studies were aimed at determining the role of local economy in the development of the Lublin region. The studies concerned the financial condition of particular categories of communes, their investment activity, as well as participation in European Union projects. The effect of regional surrounding conditions upon the formation of economic potential in the Lublin region was also assessed - in. a. urbanization level, economic structure, as well as the competitiveness of economy. Problems that the communes struggle with were indicated, together with the suggested solutions to them. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aneks statystyczno-diagnostyczny do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2013.
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 3. Heller J., Farelnik E., Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, UW, "Studia Regionalne i Lokalne" 2013, nr 2.
 4. Jefremienko M., Wolska H. Kondycja ekonomiczna miasta, "Wspólnota. Tygodnik Samorządu Terytorialnego" 2000, nr 2.
 5. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 6. Lublin w liczbach 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2013.
 7. Olechowski J., Samorząd terytorialny i buchalterzy, Kongres Regionów, Świdnica, 10-12 czerwca 2014.
 8. Rocznik statystyczny województw GUS, 2013.
 9. Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2013.
 10. Rolnictwo w województwie lubelskim w 2011 r., Urząd Statystyczny w Lublinie, 2012.
 11. Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2011.
 12. Swianiewicz P., Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych, UW "Studia Regionalne i Lokalne" 2013, nr 2.
 13. Swianiewicz P., Środki unijne w samorządach - kto korzysta najwięcej?, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 5.
 14. Świadek A., Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych, UW, "Studia Regionalne i Lokalne" 2012, nr 1.
 15. Truskolaski T., Strategiczne wyzwania rozwoju lokalnego na przykładzie Białegostoku, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 12.
 16. Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 17. Województwo lubelskie: podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2013.
 18. www.strategia.lubelskie.pl.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu