BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Ewa
Title
Rola fazy przygotowawczej w przekształcaniu spółek handlowych
Role of the Managerial Phase in the Transformation Period of the Companies
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, nr 45, s. 73-108, rys., tab.
Issue title
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Keyword
Spółki, Spółki handlowe, Prawo spółek
Companies, Commercial companies, Company law
Note
summ.
Abstract
Wpośród dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych w myśl obowiązujących przepisów szczególną rolę w obecnej sytuacji gospodarczej odgrywa spółka handlowa. Ustawodawca wskazuje w kodeksie spółek handlowych, iż nikt nie musi wybrać jednego typu spółki prowadzenia działalności gospodarczej "raz na zawsze". Na rożnych etapach działalności lub ze względu na rodzaj tej działalności przydatne mogą się okazać rożne typy spółek handlowych. Termin "przekształcenia podmiotów prawa" jest często używany jako kategoria zbiorcza (sensu largo), oznaczająca - wobec podmiotów prawa - łączenie, dzielenie oraz przekształcenia w znaczeniu sensu stricto. Dotychczas doktryna zaproponowała następujące terminy na tą zbiorczą kategorię: restrukturyzacja przedsiębiorstwa spółki, przemiany ustrojowe, reorganizacja prawna spółek handlowych, czy restrukturyzacja spółek handlowych. Wydaje się, że najlepszą propozycją jest termin zaproponowany przez A. Witosza "restrukturyzacja spółek handlowych" i powinien on na trwałe zaistnieć w doktrynie jako kategoria zbiorcza, obejmująca łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych (sensu stricto). (fragment tekstu)

Polish legislator introducing the groundbreaking regulations for the companies transformation institution has assumed that the choice of one or the other type company as the economic activity conduct should provide the participants of the economic and legal turnover with the direct benefits. Transformation is to serve the conditions to adjust the type o f the company to the scope of the undertaking, capital engagement, scale of employment, reduction o f the partner's influence on current management of the company or exclusion of the controlled partners' rights in the framework o f running the economic activity. Personal company or association of capital cannot be "better" or "worse". At the very most the one or the other would better suit to the scale and the nature of the conducted economic activity. The criterion of a reasonable, effective and appropriate organizational and legal form o f the company should constitute the indicator of the commercial company choice; through which entrepreneurs would be able to execute their activities in the market economy. The managerial phase o f the transformation is the stage when the most significant activities which will decide on the expediency of the company transformation are introduced.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Szajkowski: Refleksje nad nowym kodeksem spółek handlowych. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2000, nr 1, s. 1 i nast.
 2. G. Miś: Przekształcanie spółek handlowych. Warszawa 2005, s. 14.
 3. A. Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2005, s. 10-11.
 4. J. Jacy szyn: Prawo spółek. Warszawa 2006, s. 442 i nast.
 5. J. Jacyszyn, K. Wręczycka: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Bielsko-Biała 2001, s. 193.
 6. I. Weiss: Ciągi czynności prawnych w procesach budowlanych. Cz. I. "Monitor Prawniczy" 1999, nr 5, s. 155
 7. A. Witosz: Wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 17.
 8. W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss: Prawo spółek. Bydgoszcz-Kraków 2005, s. 891.
 9. A. Szumański: Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2001, nr 3, s. 13.
 10. A. Witosz: Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2001, s. 25.
 11. S. Włodyka: Strategiczne umowy przedsiębiorców. Warszawa 2000, s. 62.
 12. Kodeks spółek handlowych. T. 1. Komentarz. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja. Warszawa 2002, s. 1050.
 13. J. Widło: Rozporządzanie przedsiębiorstwem. Kraków 2002, s. 297
 14. S. Włodyka: Due diligence review w prawie polskim. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999, nr 9, s. 10 i nast.
 15. R.L. Kwaśnicki, P. Pietrzak: Transakcje M&A. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 5, s. 205 i nast.
 16. O. Gadiesh, R. Buchanan, M. Danieli, Ch. Ormiston: The Leadership Testing Groung. "Journal of Business Strategy", 2002, nr 3-4, s. 14-15.
 17. W. Frąckowiak: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 172-174
 18. R. Lewandowski: Obowiązek zachowania tajemnicy zarządu spółki akcyjnej i prawa akcjonariusza do informacji odnośnie do badania due diligence. "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 7, s. 29.
 19. Prawo umów w obrocie gospodarczym. T. 5. Red. S. Włodyka. Warszawa 2001, s. 447.
 20. Z. Jara: Fuzje i przejęcia. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 23, s. 1 i nast.
 21. W. Fołtyn: Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw. Warszawa 2005, s. 40-58.
 22. W. Maruchin, K. Jeśkiewicz, M. Stolfa: Aspekty podatkowe transakcji M&A. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 23, s. 41 i nast.
 23. A. Witosz: Wspólnik i akcjonariusz w procesach restrukturyzacyjnych spółek handlowych. Bydgoszcz- Katowice, s. 145 i nast.
 24. R. Pabis: Spółka akcyjna. Łączenie, podział i przekształcenie spółek. Warszawa 2003, s. 948.
 25. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. II. A. Kidyba. Warszawa 2004, s. 1089.
 26. A. Witosz w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska. Warszawa 2001, s. 1239.
 27. H. Lubińska, A. Skorzewski: Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek. Warszawa 2004, s. 109 i nast.
 28. J. Uryga, W. Magielski: Zasady tworzenia, funkcjonowania i łączenia spółek. Kraków 2001, s. 213.
 29. A. Jaki: Wycena przedsiębiorstwa. Kraków 2000, s. 12-13.
 30. R. Borowiecki: Analiza wartości przedsiębiorstwa w: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Red. L. Bednarski, R. Borowiecki, E. Kurtys. Wrocław 1993, s. 399-401.
 31. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki. Warszawa 2004, s. 48.
 32. R. Borowiecki, J. Czaja, A. Jaki, M. Kulczycki: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Warszawa 2002, s. 46 i nast.
 33. D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstwa: Zarys teorii a praktyka. Szczecin 2000, s. 288.
 34. A. Malewicz: Rachunkowość i finanse. Bytom 1997, s. 130.
 35. Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. Warszawa 2004, s. 375.
 36. A. Herman, A. Szablewski: Zarządzanie wartością firmy. Warszawa 1999, s. 133-134.
 37. J.F. Voigt: Untemahmensbewertung und potentialanalyse. Chancen und risken von unternehmen treffsicher bewerten. Wiesbaden 1990, s. 12-13.
 38. S. Kowalski: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Cz. I. "Monitor Prawniczy" 2003, nr 17, s. 780 i nast.
 39. R. Urowska: Biegły rewident. "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" 2002, nr 18, s. 15.
 40. A. Helin: Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa 2006, s. 656.
 41. P. Pinior w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, W. Popiołek, H. Urbańczyk, E. Zielińska, P. Pinior. Warszawa 2003, s. 1502.
 42. M. Lutter, W. Zollner: Kolner Kommentar zum Aktiengesetz. Kolonia 1998, s. 578-579.
 43. S. Sołtysiński w: Kodeks spółek handlowych. T. II. Komentarz. Warszawa 2005, s. 214
 44. A. Stępień: Przekształcenia spółek handlowych. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja. Warszawa 2006, s. 63 i nast.
 45. A. Witosz: Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2002, 67-69
 46. M. Rodzynkiewicz: Łączenie się spółek. Komentarz. Warszawa 2002, s. 139-140.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu