BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostka Mestwin Stanisław (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Las jako kategoria ekonomii
Forest as a Category of Economics
Source
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 25-38, bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Keyword
Gospodarka leśna, Ekonomia, Gospodarka, Leśnictwo
Forest economy, Economics, Economy, Forestry
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Ostatnie wybory parlamentarne i zmiana rządu w Polsce mają, między innymi, istotne znaczenie dla bogactwa i majątku narodowego. Nowo wybrany parlament i nowy rząd reprezentują opcję liberalną. Ponownie otwarty staje się problem prywatyzacji. Pomimo uspokajających deklaracji prominentów, że lasy pozostaną własnością państwa, zainteresowani ewentualną prywatyzacją polskich lasów państwowych nie uważają tego problemu dotyczącego niemal 30% terytorium kraju za rozwiązany. W każdej teorii podstawowe znaczenie mają pojęcia (terminy, kategorie). Są one przede wszystkim najbardziej syntetycznymi myślowymi (abstrakcyjnymi) odzwierciedleniami złożonych i zmiennych fragmentów rzeczywistości: rzeczy, zjawisk, procesów, przedmiotów, podmiotów, relacji. Właściwe rozumienie i wykorzystywanie pojęć ma wpływ nie tylko na określone teorie i prawa, lecz także na zmienianą rzeczywistość. Pojęcie las i jego definicje, znane, akceptowane i wykorzystywane w naukach przyrodniczych i leśnych, nie są powszechnie znane, akceptowane i wykorzystywane w ekonomii, gospodarce narodowej i polityce gospodarczej, a nawet w gospodarce leśnej. Skutkuje to wielostronnie niekorzystnie - gospodarczo, społecznie, politycznie.(fragment tekstu)

As a concept, the forest may have a popularconnotation, professional (for foresters), it may also be a legal category and be the object of scientific interest to economy. The present day comprehension of the forest as green spots, determined by soil, more precisely by non-defined elements of the natural environment, wealth and national assets should absolutely be broadened to include the economic aspect. The forest is a unique economic asset - exceptional, unusual, extraordinary, inimitable. It is an economic category of great resources, complexity and changeability of form as well as of cognitive, utilitarian and commercialfunctions. The forest is the property of all mankind and can not be privately owned.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1974 s. 12
  2. E. Odum, Fundamentals of Ecology; wydanie polskie: Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa 1983
  3. T. Marszałek, Efekty i efektywność gospodarki leśnej, PWRiL, Warszawa 1975, s. 6, 8, 13,15,16, 26
  4. Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A.Kukliński, KBN, Warszawa 2001
  5. M.S. Kostka, Ochrona przyrody jako element procesów gospodarczych, "Kosmos" 1973 z. 3
  6. M.S. Kostka, Ochrona lasu, w: Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, red. B. Prandecka, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 1993, s. 185
  7. M.S. Kostka, Ekonomiczna interpretacja własności, w: Własność Prywatna, T. Wawak| (red.), Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1993, s. 27-35
  8. Lv. Bertalanfiy, The General Systems Theory, "Human Biology" 1951 No 23
  9. T. Marszałek, Ekonomiczne problemy gospodarki leśnej, Wyd. SGGW, Warszawa 1987, s. 8,13,15,16, 26, 28
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu