BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Celarek Krystyna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Title
Znaczenie nauki administracji i jej interdyscyplinarnego charakteru w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
The Importance of the Science of Administration and Its Interdisciplinary Nature in the Functioning of Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 50-60, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Keyword
Interdyscyplinarność, Samorząd terytorialny, Administracja samorządowa
Interdisciplinarity, Local government, Self-government administration
Note
summ.
Abstract
Nauka administracji jest jedyną nauką, która bada samorząd terytorialny w sposób kompleksowy i rzeczywisty (przepisy i praktyka). Takie podejście gwarantuje pełne wykorzystanie zasobów administracji, właściwą organizację pracy, kształtowanie postaw w relacjach urząd-obywatel i jawność działania administracji publicznej. Przedmiotem rozważań z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego jest norma prawna i jej przestrzeganie, przedmiotem nauki administracji jest spojrzenie na samorząd terytorialny przez pryzmat efektywności i skuteczności oraz wypracowanie modelu administracji nowoczesnej, inteligentnej i przyjaznej obywatelowi. W literaturze podnosi się, że przyjęte kryteria rozważań z zakresu nauki administracji nie są jednolite, autorka uważa to zjawisko za pozytywne - im więcej płaszczyzn, na które zwraca uwagę nauka administracji, i więcej zagadnień znajduje się w jej orbicie, tym większa możliwość wy-pracowania modelu, który w przyszłości będzie stanowił kanon nauki administracji (ta interdyscyplinarność, wielowątkowość rozważań nauki administracji potwierdza, jak wiele zagadnień z zakresu admini-stracji publicznej wymaga badania).(fragment tekstu)

Administration is the only science which attempts a comprehensive accounting for the phenomena of public administration, indicating the elements that must be addressed for the administration to be able to properly carry out its functions. It is important that, from the point of view of the science of administration, consideration of issues of public administration goes beyond the stereotype of the recognition of administration from the position that the legal conditions are the baseline. The functioning of local government plays a crucial role in the perception of pub-lic administration by the citizen. It should be remembered that because local authorities at the communal or district level are "first contact" bodies they are administration's public face. A look at local government through the prism of administration as a science will enable demonstration of the importance of detailed administration science in the construction of the "intelligent local authority".(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2004.
 2. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
 3. Boć J., Ku administracji publicznej jako organizacji inteligentnej, w: J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, LexisNexis, Warszawa 2007.
 4. Boć J., Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985.
 5. Dzieliński W., Zarządzanie jakością w administracji publicznej - nowa struktura, nowy schemat działania, w: Biurokracja, TNOiK, Rzeszów 2006.
 6. Knosala E., Matan A., Zacharko L., Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
 7. Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 8. Knosala E., Rozważania z teorii nauki administracji, Tychy 2004.
 9. Knosala E., Zarys nauki administracji, Zakamycze, Kraków 2005.
 10. Kudrycka B., Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida 2, Białystok 1995.
 11. Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego, Kraków.
 12. Leoński Z., Nauka administracji, PWN, Warszawa-Poznań 1979.
 13. Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, LexisNexis, Warszawa 2007.
 14. Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 15. Zoll A., Dostęp do informacji prawnej jako prawo obywatelskie, w: Informacja prawna a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Warylewski, Gdańsk 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu