BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šterbáková Katarína
Title
The Problem of the Utilization of Interdisciplinary Relationship of Physics and Ecology in Elementary Shool Instruction
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 141-154, rys., bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Nauczanie, Fizyka, Ekologia, Edukacja
Teaching, Physics, Ecology, Education
Note
summ
Abstract
The paper presents a view on one specific form of instruction - Physics and Ecology at elementary schools, supported by multimedia and IT. The author, based on experience with such instruction and feedback from the pedagogical public, has created within a KEGA project, a file of eco-lists for Elementary school pupils, which draws from logical bases from Physics and a sample of such is presented in the article.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Birčak, J.: Fyzika v logickych oporach alebo Ako naučiť fyziku každeho žiaka. ManaCon, Prešov 1997.
  2. Birčak, J.- Senaj, J.: Logicke opory. Fyzika 7. ManaCon, Prešov 1997.
  3. Birčak, J.: Ako naučiť fyziku každeho žiaka. Fyzikalne vzdelavanie dnes a po roku 2000 = Physical Education Today and After 2000. In: Zbornik: medzinarodna vedecka konferencia, Katedra fyziky FHPV PU, Prešov 1998. ISBN 80-88885-31-0. - pp. 67-70.
  4. Birčak, J.- Šebeň,V.: SME v škole.XIII. pracovny zošit dennika SME 2/2009 pre žiakov 9.ročnika ZŠ. Fyzika - Energia v prirode, technike a spoločnosti. Vydavteľstvo Petit Press a.s., Bratislava 2009.
  5. Cimermanova, I.: Použivanie multimedii vo vyučovani, In: XXIII. Didmatech 2000, FHPV PU Prešov, Prešov, 2001. s. 114-118, ISBN 80-8068-006- X
  6. Degro, J., Kireš, M., Onderova, Ľ.: Environmentalne vzdelavanie vo fyzike, UPJŠ, Košice, 2001.
  7. Fazekašova, D., Poračova, J. a kol.: Multimedia a počitačom podporovana vyučba ekologie, FHPV PU, Prešov, 2000, ISBN 80-8068-020-5
  8. Machaček, M.: Fyzika pre zakladne školy 9. 1.diel a 2.diel, SPN, Bratislava, 2001, ISBN 80-08-03043-7
  9. Janovič, J., Chalupkova, A., Lapitkova, V.: Fyzika pre 9. ročnik zakladnej školy, SPN, Bratislava, 2000, ISBN 80-08-03044-5
  10. Ptakova, M. - Birčak, J.: Ekologizacia školskej fyziky. Fyzika v kontexte kultury (Physics in the context of culture) In: Zbornik: medzinarodna vedecko- odborna konferencia, Prešov, 2001. ISBN 80-8068-082-5. - S. 63-66.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu