BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaraniec Monika (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Procedura tworzenia banku krajowego przez instytucję kredytową na bazie istniejącego oddziału w Polsce - jako rozwiązanie stabilizujące rynek finansowy
Source
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 29, 13 s., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Prawo bankowe, Regulacje prawne, Jednolity rynek finansowy, Instytucje kredytowe
Banking law, Legal regulations, Single financial market, Credit institution
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej regulacji prawnej polegającej na utworzeniu przez instytucję kredytową - na bazie istniejącego oddziału tej instytucji w Polsce (przez wniesienie wkładu niepieniężnego składników majątkowych tego oddziału na warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe) - banku krajowego, będącego spółką akcyjną. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcz J., Michoński A. (red.), Traktat akcesyjny. Traktaty stanowiące podstawę Unii. Prawo polskie. Wybór dokumentów, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 2. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz. Urz. L 177 z 30.06.2006r.
 3. Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 4. Jacyszyn J., Rudowicz J., Oddział spółki, tworzenie i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2003.
 5. Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 6. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 7. Szaraniec M., Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP [w:] Lisowski J. (red.), Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe 181, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 8. Szaraniec M., Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 722, Kraków 2005.
 9. Szydło M., Charakter prawny oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, "Golosa" 2004, nr 12.
 10. Szydło M., Działalność oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, "Prawo Spółek" 2004, nr 7-8.
 11. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony, zmieniającym traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007.
 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2010, nr 220, poz. 1447 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, nr 134, poz. 781 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t jedn. Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
 17. Ustawia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, nr 134, poz. 781.
 19. Wach K., Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej [w:] Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 20. Wyrok SN z 8.09.1998 r., sygn. III RN 34/98, OSP 1999, nr 7-8, poz. 132.
Cited by
Show
ISSN
2300-6285
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu