BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapczyński Mariusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Title
Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 171-187, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Badania marketingowe, Zmienne jakościowe, Pakiet statystyczny
Discriminant analysis, Marketing research, Qualitative variables, Statistical package
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza dyskryminacyjna należy do wielowymiarowych metod analizy i redukcji danych pozwalających zbadać związek między niemetryczną zmienną zależną a metrycznymi zmiennymi niezależnymi. Jej zasadniczym celem jest wyodrębnienie funkcji dyskryminacyjnych (nazywanych też kanonicznymi funkcjami dyskryminacyjnymi) w oparciu o zestaw zmiennych niezależnych, tak aby zmienność między klasami (wariantami zmiennej zależnej) była jak największa, a zmienność wewnątrz klas jak najmniejsza. Liczba funkcji dyskryminacyjnych może być co najwyżej równa liczbie klas pomniejszonej o jeden. Jeśli zmienna zależna miałaby 3 warianty, przykładowo "prawdopodobnie kupię", "jestem niezdecydowany" i "prawdopodobnie nie kupię", to liczba funkcji dyskryminacyjnych może wynosić 2. Jest to jednak górna granica, gdyż mogłoby się okazać, że jedna z nich jest nieistotna statystycznie i w procesie dyskryminacji można wykorzystać tylko tę drugą. Możliwa jest również sytuacja, kiedy obie funkcje dyskryminacyjne są nieistotne statystycznie, co świadczy o tym, że zestaw zmiennych niezależnych nie nadaje się do zróżnicowania respondentów (tu: potencjalnych nabywców produktu). Klasyczna analiza dyskryminacyjna już stosunkowo dawno znalazła uznanie badaczy rynku. Pierwsze przykłady zastosowań na gruncie badań rynkowych i marketingowych miały miejsce już pod koniec lat 50. ubiegłego stulecia. Jej aplikacje można podzielić na 3 główne grupy: modele predykcyjne do klasyfikacji nowych obiektów, modele pozwalające wyodrębnić istotne kryteria segmentacji oraz wymiary różnicujące podzbiory w badanych zbiorowościach. (fragment tekstu)

This article introduces methodology of discriminant analysis. The author shows main areas of application of discriminant analysis in marketing research: - building predictive models to classify cases into classes, - searching for variables which are most dominant in terms of discrimination, - identifying discriminant functions which differentiate among classes. The procedure and all steps of analysis are made in STATISTI- ICA software. The "jackknife" method of validation is also described. The example concerns classification of salesmen. In closing there is a comparison of discriminant analysis imple- | mentation in popular statistical packages: SPSS, STATISTICA, ISYSTAT, JMP and Statgraphics. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
  2. Claycamp H.J., Characteristics of Owners of Thrift Deposits in Commercial Banks and Loan Associations, "Journal of Marketing Research", Vol. II (May 1965).
  3. Crask M.R., Perreault W.D. Jr., Validation of Discriminant Analysis in Marketing Research, "Journal of Marketing Research", Vol. XIV (February 1977).
  4. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
  5. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
  6. Kohavi R., A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection, Proceedings of International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1995.
  7. Montgomery D.B., New Product Distribution: An Analysis of supermarket Buyer Decisions, "Journal of Marketing Research", Vol XII (August 1975).
  8. Pessemier E.A., Burger P.C., Tigert D.J., Can New Product Buyers Be Identified?, "Journal of Marketing Research", Vol. IV (November 1967).
  9. Robertson T.S., Kennedy J.N., Prediction of Consumer Innovators: Application of Multiple Discriminant Analysis, "Journal of Marketing Research", Vol. V (February 1968).
  10. Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu