BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasztelan Armand (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Skuteczność funkcji bodźcowej instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Effectiveness of Environmental Protection Economic Instruments in the Food Industry
Source
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 108-117, tab.,rys.,bibliogr.2 poz.
Economics and Environment
Keyword
Ekologia, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Przemysł spożywczy, Ochrona środowiska
Ecology, Economic instruments of environmental protection, Food industry, Environmental protection
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Realizacja założeń polityki ekologicznej nie byłaby możliwa, bez odpowiedniego zestawu instrumentów, za pomocą których można oddziaływać na zachowania i decyzje podmiotów gospodarczych. Niejednokrotnie w publikacjach z zakresu ekonomiki ochrony środowiska podkreśla się, że w realizacji polityki trwałego i zrównoważonego rozwoju znaczącą rolę powinny odgrywać instrumenty ekonomiczne stosowane w polityce ekologicznej. Dzięki tym instrumentom, ochrona środowiska przestaje być działaniem zewnętrznym, czy ubocznym, a stanowi ważną część działalności gospodarczej. Jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia środowiska w Polsce jest przemysł rolno-spożywczy. Proces wytwarzania produktów żywnościowych, wykorzystujący różnego rodzaju surowce, materiały pomocnicze i technologie, generuje jednocześnie szereg zanieczyszczeń w postaci: odpadów produkcyjnych, ścieków, emisji pyłów i gazów do atmosfery. Ważnym zagadnieniem poznawczym jest zatem identyfikacja uwarunkowań decydujących o podejmowaniu przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego przedsięwzięć proekologicznych, w tym przede wszystkim określenie znaczenia instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska. W celu zbadania powyższych aspektów, w okresie od marca do sierpnia 2006 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w województwie lubelskim. (fragment tekstu)

The main objective of this article Is to present the effectiveness of economic instruments In environmental protection in terms of their stimulating function, that is their influence on the proenvironmentai operations of entities. The effectiveness of economic Instruments is examined on the example of the food industry in the Lubelskie Voivodeship. Assessment of the effectiveness of economic instruments was conducted on the basis of the punctual method and the analysis of structure and dynamics of costs of environmental protection and ecological fines allowing for a relationship between payments and fines and capital expenditures on protective undertakings. From a chosen sample of 120 enterprises, 67 responded to the questionnaire inquiries' As a result of the conducted verification of completeness and correctness of empirical data, the questionnaires from 63 enterprises were accepted for analysis(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Podolak, Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 172-173
  2. B. Fiedor, A. Graczyk, Mechanizmy ekonomiczne i rynkowe, II Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2000, s. 56-57
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu