BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Jacek (Politechnika Lubelska)
Title
Zaangażowanie samorządów gminnych w działania na rzecz ochrony przyrody na przykładzie gmin województwa Lubelskiego
Engagement of Local Authorities in Nature Protection as Exemplified Bythe Municipalities of the Lubelskie Voivodeship
Source
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 118-129, tab.,rys.,bibliogr. 3 poz.
Economics and Environment
Keyword
Ochrona przyrody, Finansowanie samorządu terytorialnego, Samorządność, Gmina, Ochrona środowiska, Planowanie gospodarcze
Nature protection, Local government financing, Self-government, District, Environmental protection, Economic planning
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Skuteczna ochrona przyrody wymaga dziś nie tylko samej zmiany nastawienia przeciętnego człowieka, który na co dzień podejmuje różne decyzje mające wpływ na stan otaczającego go środowiska, lecz także przemyślanej, spójnej polityki oraz aktywności organów władzy. Wśród tych ostatnich szczególną rolę do odegrania wydają się mieć władze samorządowe mające teoretycznie najlepsze rozeznanie w problemach lokalnych, a którym reforma administracyjna z końca ubiegłego wieku przyznała szereg uprawnień umożliwiających realizację zadań niezbędnych ze społecznego punktu widzenia. Do takich należy z pewnością zaliczyć działania na rzecz środowiska, co zostało formalnie potwierdzone na arenie międzynarodowej między innymi Raportem Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju ONZ z 1987 roku, a zwłaszcza dokumentami Konferencji w Rio de Janeiro z 1992 roku.(fragment tekstu)

In this article, certain activities of local authorities in the area of nature protection, as exemplified by 127 municipalities in the Lubelskie Voivodeship, are reviewed. Conclusions are drawn, among others, on the basis of some documents prepared by representatives of local municipalities which are significant in protecting natural resources. One of the aims of the article is to determine the scale of engagement of local authorities in creating forms of nature protection and to analyze the problem of financing tasks associated with biodiversity conservation. Attention Is paid to the fact that an increasing number of decisions on tree and plant cutting made at the lowest level may threaten nature. KEY WORDS: environment, nature, biodiversity, local authorities, protection (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej, red. Bazyli Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 177-178
  2. A. Mizgajski, Problemy finansowania ochrony przyrody w Polsce, w: Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy, red. Andrzej Mizgajski, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2003, s. 14
  3. B. Poskrobko, A. Zubalewicz, Nakłady na zachowanie różnorodności biologicznej w Polsce i źródła ich finansowania, w: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. Józefa Famulec, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 176
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu