BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jegorow Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Prognoza na podstawie Wskaźnika Ufności Konsumenckiej (WUK)
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 52, s. 163-177, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Konsument, Poziom konsumpcji, Prognozowanie popytu, Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WUK)
Consumer, Consumption level, Demand forecasting, Consumer Confidence Indicator
Note
streszcz.
Abstract
Przeprowadzone badania wskazały, iż modelem będącym podstawą najbardziej trafnej prognozy WUK, jest model trendów jednoimiennych. Ponadto każdy z zastosowanych modeli prognostycznych wskazuje, iż tendencja rozwojowa wartości WUK dana jest trendem rosnącym. Złożoność sfery badawczej, jaką jest konsumpcja, a w szczególności wskaźnika chrakteryzującego ufność konsumencką (opartego na ocenie jakościowej), w połączeniu z niestabilną areną polityczną i chaosem informacyjnym w Polsce, powoduje, iż prognozy koniunktury konsumenckiej mogą ulegać szybkiej dezaktualizacji. Można oczekiwać, że dokładność i precyzja prognoz poprawi się w momencie, kiedy zgodnie z wymogami UE badania będą prowadzone w cyklu miesięcznym, a nie - tak jak obecnie - w cyklu kwartalnym. (abstrakt autora)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury: metody i wyniki, w: "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Zeszyt Nr 70, SGH, Warszawa 2001.
  2. Badania gospodarki polskiej - stan bieżący i perspektywy rozwoju, w: "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Zeszyt Nr 72, SGH, Warszawa 2002.
  3. Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury, w: "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Zeszyt Nr 73, SGH, Warszawa 2002.
  4. Dittmann E, Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  5. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  6. Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, M. Cieślak, red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  7. Sokołowski A., Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku, StatSoft Polska Sp. z.o.o., 2000; www.data-mining.pl/czytelnia/prognozowanie/progsprzed2.html.
  8. Sokołowski A,, Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych , Akademia Ekonomiczna w Krakowie; www.data-mining.pl/czytelnia/prognozowanie/przykładysesu.html.
  9. Sokołowski A., Przykłady prognozy ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie; http://www.data-mining.pl/cz3rteInia/prognozowanie/progekonomicznej.html
  10. Zielaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu