BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popik-Chorąży Katarzyna
Title
Pozwolenie wodnoprawne w prawie polskim
Water management Act Permission in Polish Law
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 267-276
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Prawo ochrony środowiska, Prawo administracyjne, Prawo wodne
Environmental law, Administrative law, Water law
Abstract
Korzystanie ze środowiska przybierać może dwojaką postać. Zgodnie z art. 4 u.p.o.ś. może to być korzystanie powszechne, które nie powoduje istotnych i trwałych zmian w środowisku (np. dla celów rekreacyjnych, wypoczynkowych, turystycznych i biologicznych). W tym przypadku szkody w środowisku i przekształcanie jego wartości mają minimalny rozmiar, jeśli tylko korzysta się ze środowiska w sposób zgodny z zasadami prawa ochrony środowiska. Ustawodawca wymienia również korzystanie zwykłe i szczególne, dla którego wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia ekologicznego. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Szewczyk nawiązuje do definicji W. Dawidowicza, por. W. Dawidowicz, Warszawa 1987, s. 26-28;
 2. M. Waligórski: Administracyjna regulacja działalności gospodarczej, Poznań 1998;
 3. D. Kijowski: Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000.
 4. M. Waligórski: Administracyjna regulacja działalności gospodarczej, Poznań 1998, s. 333
 5. L. Bielecki Charakter prawny zezwolenia jako aktu administracyjnego. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe UMCS, t. XXIX, Rzeszow 2000
 6. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1992, s. 249
 7. J. Stelmasiak: Aspekty administracyjnoprawne ochrony źrodeł ujęć wod środlądowych, Annales UMCS, Sectio G-lus, Lublin 1987, s. 319.
 8. J. Rotko: Komentarz do art. 122 prawa wodnego /w:/ Prawo wodne, red. J. Rotko, Wrocław 2002, s. 307.
 9. L. Bielecki, Koncesja a zezwolenie. Analiza prawnoporownawcza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Służby Społecznej, t. XIV, Suwałki 2001.
 10. A. Agopszowicz: Z problematyki prawnej zanieczyszczenia wod, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1986, nr 1, s. 12.
 11. J. Sommer: Komentarz do art. 135 prawa wodnego /w:/ Prawo wodne ..., red. J. Rotko, Wrocław 2002, s. 351.
 12. D. Lebowa (z K. Sikorą): Instytucja nadzoru w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w:) W.S. Kucharski, M. Żmigrodzki (red.): Organy ochrony prawnej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Lublin 2008, s. 101-116;
 13. I. Koza, L. Osuch-Chacińska, M. Pełola- Sypuła, M. Rytelewski, Nowe Prawo Wodne, Komentarz, Zielona Góra 2002, s. 128 i nast.
 14. M. Gorski: Komentarz do art. 182 u.p.o.ś. /w:/ Ustawa - prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jendrośka, Wrocław 2001, s. 556;
 15. J. Jendrośka (red.), M. Bar, M. Gorski: Zasady wydawania pozwoleń zintegrowanych. Praktyczny przewodnik prawny, Wrocław 2003, s. 28-53.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu