BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Artyszak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Produkcja buraka cukrowego w województwie wielkopolskim w latach 2002-2011
Production of Sugar Beet in the Wielkopolska Province in the Years 2002-2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 11-17, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Rośliny przemysłowe
Crop production, Industrial plants
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem badań była ocena zmian, jakie zaszły w produkcji buraka cukrowego w woj. Wielkopolskim w latach 2002-2011 oraz wskazanie ich przyczyn. W tym celu wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS oraz wyniki powszechnych spisów rolnych w 2002 i 2010 r. Na podstawie danych z 2010 r. dla powiatów i gmin przedstawiono liczbę gospodarstw, w których prowadzono uprawę buraka cukrowego oraz wyliczono średnią wielkość plantacji, którą porównano z średnią dla woj. i całego kraju. W latach 2002-2011 powierzchnia uprawy buraka cukrowego w woj. wielkopolskim zmniejszyła się o 21,4%, plony zwiększyły się o 33,8%, a zbiory wzrosły o 1,5%. Od 2002 do 2010 r. areał buraka cukrowego w 2 powiatach został ograniczony o 10,0%, w 10 powiatach o 10,1-20,0%, w 8 powiatach o 20,1-30,0%, w 2 powiatach o 30,1-40,0%, w 3 powiatach o 50,1-60,0%, w jednym powiecie o 60,1-70,0%, w 2 powiatach o 70,1-80,0% i w jednym powiecie o 90,1-100,0%, a tylko w 5 powiatach wzrósł. Głównym powodem ograniczenia produkcji buraka cukrowego była reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006-2009. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to assess the changes that have taken place in the production of sugar beet in the Wielkopolska province in the years 2002-2011, and identify their causes. For this purpose, the data CSO Local Data Bank, and the results of Common Agricultural Census in 2002 and 2010. Based on data from 2010 for districts and communes shows the number of households in which sugar beet cultivation was carried out and the calculated average area of the plantation, which was compared with the average for the region and the country. In 2002-2011 area under sugar beet in the Wielkopolska province decreased by 21.4%, yield increased by 33.8%, and the harvest increased by 1.5%. From 2002 to 2010 sugar beet area in 2 districts has been reduced by 0-10.0%, in 10 districts by 10.1-20.0%, in 8 districts 20.1-30.0%, in 2 districts by 30.1-40.0%, in 3 districts by 50.1-60.0%, in one district by 60.1-70.0%, in 2 districts by 70.1-80.0% and in one district by 90.1-100.0%, and only in 5 districts increased. The main reason for limiting the production of sugar beet was the reform of the sugar market in the European Union in 2006-200. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencja Rynku Rolnego wypłaciła prawie 1230 mln PLN pomocy dla Beneficjentów działań Krajowego Programu Restrukturyzacji, [Tryb dostępu: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1304:wypata-pomocy-beneficjentom-dziaa-krajowego-programu-restrukturyzacji-793-mlnpln&catid=80:krajowy-program-restrukturyzacji&Itemid=148], dostęp luty 2013.
 2. Artyszak A. 2012a: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku, Rocz. Nauk. SERiA t. XIV, z. 1, s. 16-19.
 3. Artyszak A. 2012b: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, 8(57), s. 26-35.
 4. Baza Danych Lokalnych GUS, [http://stat.gov.pl/bdl], [data odczytu: luty 2013].
 5. CEFS Sugar Statistics. 2011: Wyd. CEFS, Brussels, ss. 27.
 6. Gutmański I. 1991: Przydatność rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, [W:] I. Gutmański (red.), Produkcja buraka cukrowego, PWRiL, Poznań, s. 85-108.
 7. Niemczak M. 2008: Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji, Prace Komisji Geografii i Przemysłu, 10, s. 109-122.
 8. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 44, poz. 672.
 9. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 44, poz. 673.
 10. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 12, poz. 127.
 11. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 61, poz. 585, 2011.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, Dz.Urz. WE L 283 z dnia 27.10.2007, 1-7.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu