BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielak Sebastian R. (Politechnika Krakowska)
Title
Zastosowanie metody River Habitat Survey w ocenie stanu hydromorfologicznego rzek i potoków (2)
Source
Aura, 2013, nr 2, s. 7-9, fot., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Jakość, Woda, Zanieczyszczenie wód, Ochrona wód
Quality, Water, Water pollution, Protection of waters
Abstract
W oparciu o wyliczone wartości wskaźników HMS i HQA oraz na podstawie kryteriów stosowanych w metodzie RHS oceniono aktualny stan hydromorfologiczny zlewni Skawicy. Wyniki tej oceny dla 22 badanych cieków rozkładały się następująco: stan bardzo dobry - 2 cieki, dobry - 3 cieki, umiarkowany - 14 cieków, słaby - 2 cieki oraz zły - 1 ciek. Teoretycznie na końcową ocenę stanu hydromorfologicznego powinny mieć równomierny wpływ obydwa jej składniki, tj. stopień antropogenicznych przekształceń siedlisk rzecznych (reprezentowany wskaźnikiem HMS) oraz poziom naturalności koryt i dolin rzecznych, reprezentowany wskaźnikiem HQA. Badania wykazały jednak dużą zmienność charakteru cieków przy jednoczesnej stałej oraz wysokiej różnorodności naturalnych elementów hydromorfologicznych wchodzących w skład oceny. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L327/1 z 22 grudnia 2000 r., str. 275-346.
  2. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2011.
  3. A. E. Ławniczak, D. Gebler. 2011. Wspierające elementy hydromorfologiczne. [W:] Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Red. H. Soszka. Wyd. Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, s. 127-139.
  4. P. J. Raven, N. T. H. Holmes, F. H. Dawson, M. Everard. 1998. Quality assessment using River Habitat Survey data. [W:] Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 8: 477-499 (1998). John Wiley & Sons, Ltd., Great Britain, p. 477-499.
  5. P. Raven, N. Holmes, H. Dawson, A. Ławniczak, E. Bulánková, J. Topercer, I. Lewin 2011. River Habitat and Macrophyte Surveys in the High Tatra Mountains of Slovakia and Poland. United Kingdom Environment Agency Report. Bristol, Great Britain.
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. DzU nr 257, poz. 1545.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. DzU nr 258, poz. 1549.
  8. K. Szoszkiewicz, T. Zgoła, M. Giełczewski, M. Stelmaszczyk 2009. Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych. Nauka Przyroda Technologie, Tom 3, Zeszyt 3 (103). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  9. K. Szoszkiewicz, T. Zgoła, S. Jusik, B. Hryc-Jusik, F. H. Dawson, P. Raven. 2011. Hydromorfologoiczna ocena wód płynących. Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań-Warrington.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu