BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Kondycja finansowa gmin wiejskich w Polsce
Financial Condition of Rural Communes in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 24-29, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Metoda TOPSIS, Gmina, Wieś, Kondycja finansowa, Syntetyczny miernik
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), District, Village, Financial condition, Synthetic meter
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu była ocena kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce. W ocenie efektywności finansowej gmin zastosowano narzędzia analizy wskaźnikowej oraz metodę TOPSIS. Wyznaczone wartości cechy syntetycznej TOPSIS posłużyły do wyodrębnienia sześciu klas typologicznych obiektów. Przeprowadzona ocena kondycji finansowej gmin wiejskich, przy zastosowaniu miernika syntetycznego TOPSIS, pozwala stwierdzić, że gminy o bardzo słabej i bardzo dobrej kondycji finansowej stanowiły tylko ponad 3% gmin wiejskich ogółem. Najliczniej, bo w ponad 66%, reprezentowane były gminy o przeciętnym poziomie kondycji finansowej (średnio niższym i średnio wyższym). (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to evaluate financial condition of rural communes in Poland based on a data from 2010. The ratios presented by the Ministry of Finance, were used in the study. These ratios were included in three groups: budget, per capita and debt. The evaluation of the financial condition of rural communes was carried out by means of the tools of financial ratio analysis and the TOPSIS method. The synthetic values set by TOPSIS method were used to identify six typological classes of objects. The evaluation of the financial condition of rural communes, using a synthetic TOPSIS measure, shows that the rural commune with very low and very high financial condition accounted for about 3% of the all communes. Most numerous (66%) were communes of the average level of financial condition (medium-low and medium-level). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becker A., Becker J. 2009: Zastosowanie metody granicznej analizy danych do oceny gospodarowania województw Polski, [W:] J. Wątróbski (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, PSZW, Bydgoszcz, s. 1-12.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. 2004: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. Municipium, Warszawa.
  3. Łuczak A., Wysocki F. 2005: Zastosowanie metod klasyfikacji typologicznej i planowania scenariuszowego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
  4. Satoła Ł. 2010: Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006-2008, Oeconomia, nr 9(2), s. 199-210.
  5. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241, art. 170.
  6. Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  7. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa sierpień 2011, www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/opracowania/wsk2008-2010/i-ii_wsk2008-2010_opis.pdf, (dostęp 08.09.2012).
  8. Zdolność kredytowa to nie sztywne wskaźniki zadłużenia. 2012: Raport specjalny, Fitch Ratings, 2006. www.fitchpolska.com.pl/reports/Polish_municipaliites2006-10-27pl.pdf?rep=6630, dostęp 10.12.2012.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu