BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniek-Majka Maryla (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Integracja na rynku owoców i warzyw w województwie kujawsko-pomorskim
Integration on the Fruit and Vegetablemarket in Kujawsko-Pomorskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 30-34, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkcja owoców, Warzywnictwo, Organizacje producenckie
Production of fruits, Vegetable farming, Producer organisations
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem pracy było ukazanie problemu integracji producentów na rynku owoców i warzyw. Przedstawiono dynamikę powstawania grup w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim. Zaprezentowano strukturę grup producentów owoców i warzyw w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawiono kierunki rozwoju procesów integracyjnych na przykładzie zachowań producentów owoców i warzyw z badanego regionu. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to describe the integration on the fruit and vegetable market and the dynamics of group establishing in Poland and Kujawsko-pomorskie province. There is a structure of fruit and vegetable producer groups in Kujawsko-pomorskie province and directions for integration processes illustrated with the results of activity of fruit and vegetable producers in the examined region. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniek-Majka M. 2011: Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw, Rocz. Ekon. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 11-19.
  2. Bieniek-Majka M. 2012: Proces integracji grup producentów owoców i warzyw w Polsce, Wieś Jutra, nr 11-12(172-173), s. 40-41.
  3. Biuletyn Informacyjny nr 4-5/2012: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, s. 30-33.
  4. Domagalska-Grędys M. 2012: Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z. 363, Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, s. 14-15.
  5. Rocznik statystyczny województw. 2012: GUS, Warszawa.
  6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, Dz.Urz. UE L 99 z 05.04.2012, s. 21.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu