BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gondek Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kopeć Michał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych
Management of Biodegradable Waste
Source
Aura, 2013, nr 3, s. 11-12, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Odpady, Biodegradacja, Gospodarka odpadami, Ochrona środowiska
Wastes, Biodegradation, Waste management, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Odpady ulegające biodegradacji mają różny charakter ze względu na właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i czas trwania. Właściwości te narzucają stosowanie różnych technologii odzysku i recyklingu ze względu na ochronę środowiska. Autorzy omawiają prace badawcze nad gospodarowaniem tymi odpadami. (abstrakt oryginalny)

Biodegradable waste differ in terms of physical, chemical and biological properties, as well as regard their life time. The properties impose applications of various recovery and recycling due to environmental considerations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów Dz. Urz. WE L 181/1.
  2. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2002 r., ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego. Dz. Urz. WE L 242/1.
  3. Zielona Księga w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej. KOM(2008) 811, Bruksela, 3 grudnia 2008 r.
  4. Uchwała nr 217 Rady Ministrów z 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014", MP, nr 10, poz. 1183.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu