BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybińska Krystyna
Title
Kobiety w nauce polskiej w świetle wybranych wskaźników statystycznych
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 175-187, tab., bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kadry naukowe, Kobieta, Pozycja zawodowa kobiet, Statystyka
Higher education, Scientific staff, Woman, Professional position of women, Statistics
Abstract
Problematyka rozwoju kadry naukowej jako jednego z istotnych czynników warunkujących wyniki działalności naukowo-badawczej, tak ważne dla jakości procesów transformacji naszego społeczeństwa, powinna znaleźć się w centrum zainteresowań badawczych socjologii. Dlatego też, zaplanowano badania empiryczne dotyczące niektórych z wymienionych wyżej zagadnień. W szczególności badania te ukierunkowane będą na diagnozę czynników sprzyjających i utrudniających wykonywanie pracy naukowej przez kobiety oraz warunkujących realizację karier kobiet w nauce na przykładzie wybranych uczelni. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kassyk-Rokicka, H. 1998. Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, Warszawa.
  2. Kukliński, A. 2007. Systemy demokratyczne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, in: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2/30.
  3. Nauka i Technika w Polsce w 2008 roku, GUS 2010.
  4. Pakszys, E., Sobczyńska, D. 1997. Przedmowa, in: Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, Pakszys E., Sobczyńska D. (red.)
  5. Feliksiak, F. 2009. Prestiż zawodów. Komunikat z badań. Warszawa.
  6. Siemieńska, R. 2001. Kariery akademickie i ich kontekst - porównania międzygeneracyjne, in: Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1/17.
  7. Szkoły wyższe i ich finanse 2004/2005, GUS Warszawa 2010.
  8. Dąbrowa-Szefler, M., Sztabiński, P.B. 2008. Model kształcenia doktorantów : wnioski z badań, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu