BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Problem wykluczenia finansowego w Polsce
The Problem of Financial Exclusion in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 9-22, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Wykluczenie finansowe
Financial exclusion
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia wykluczenia finansowego i wskazanie wpływu tego zjawiska na procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce. Istotne jest jednak wskazanie inicjatyw i działań, które ograniczałyby skalę tego negatywnego zjawiska. Największe znaczenie ma tu postawa instytucji finansowych i działania przez nie podejmowane. Jednym z czynników ograniczających skalę wykluczenia finansowego jest wzrost poziomu ubankowienia polskiego społeczeństwa, czyli zwiększenie liczby osób korzystających z usług i produktów oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe.(fragment tekstu)

The article presents the phenomenon of financial exclusion and considers the impact of it on the socio-economic processes occurring in the economy. The important part of the article has been focused on the initiatives and actions that would limit the scale of this negative phenomenon. The crucial issue in this field is the attitude and activity of financial institutions. One of the factors limiting the scale of financial exclusion is to in-crease the level of distribution of bank services of Polish society, which is increasing the number of people using services and products offered by banks and other financial institutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowski T., Życie bez konta, "Gazeta Bankowa" 27.04.2009.
 2. Consumers'views on switching service providers. Analytical Report, Flash Eurobarome-ter 243, The Gallup Organization, European Commission, January 2009.
 3. Daras T., Zienkowski L., Żółkiewski Z., Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa w Polsce w latach 1993-2004, "Bank i Kredyt" 2006, nr 11-12.
 4. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press & IT, Warszawa 2007.
 5. Gostomski E., Życie bez banku, "Gazeta Bankowa" 17.03.2008.
 6. Iwanicz-Drozdowska M., Ewolucja rynku usług finansowych w Polsce, w: Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, red. B. Filipiak J. Węcławski, Difin, Warszawa 2007.
 7. Koźliński T., Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r., NBP, Warszawa 2009.
 8. Leyshon A., Thrift N., Geographies of financial exclusion, financial abandonment in Britain and the United States, Transaction of the Institute of British Geographers 1995.
 9. Mikrofinanse - narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowa zagadnienia, European Microfinance Network w Paryżu i Community Development Finance Association w Wielkiej Brytanii, April 2007.
 10. Mikrofinanse - narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowa zagadnienia, raport z projek-tu finansowanego ze środków UE "Wspólnotowy program zwalczania wykluczenia społecznego 2002-2006", realizowanego przez Microfinance Centre (MFC) - Warszawa, European Microfinance Network - Paryż, Community Development Finance Association - Wielka Brytania, April 2007.
 11. Radziukiewicz M., Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa 2006.
 12. Raport Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce - według danych na dzień 31.12.2010 r., PZFP, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu