BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wartość w sektorze publicznym - spojrzenie z perspektywy finansów samorządowych
The Value in the Public Sector - Looking from the Perspective of General Government Finances
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 59-71, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Sektor publiczny
Local government finance, Public sector
Note
summ.
Abstract
Problem wartości i jej kreowania w sektorze publicznym jest zjawiskiem na tyle abstrakcyjnym, że powoduje różne rozumienie i spojrzenie. Mamy tu do czynienia nie tylko z wartościami typowo ekonomicznymi, ale także z wartością społeczną. Sektor publiczny nie powinien funkcjonować, jeśli nie przysparza określonych wartości społeczeństwu. Zwykle mają one wymiar ekonomiczny, ale często jest to suma wartości (korzyści) ekonomicznych i społecznych. Jak trudne do zrozumienia i aplikowania w praktyce jest to zagadnienie, obrazują uchwalane budżety i uzasadnienia do kierunków alokacji środków publicznych. W zasadzie początek 2010 roku to nieśmiałe kroki w kierunku budżetowania zadaniowego i trochę innego spojrzenia na proces alokowania środków publicznych. Stąd też niniejsze opracowanie jest próbą przybliżenia elementów i zasad w zakresie kreowania oraz zarządzania wartością w sektorze publicznych, a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)

The Problem of value and its creation in the public sector is abstract enough phenomenon that causes a different understanding and insight. In addition to the values typically economic, there is a social value. The public sector operates to repellant products specific values to the public. Usually they have an economic dimension, but often is the sum of the values (benefits) of the economic and social. A new approach to the problem of values arise from adopted a new law on public finances. In principle, the beginning of 2010, that is, the entry into force of this Act, the prescribed shy steps towards budget-ing task force and a few other insights on the process of allocating public funds and questions of measurement values in this field. This development is the attempt to bring the elements and principles for creation and management of the public sector and, in particular in units of local self-government, as a new word in the functioning of the public sector in Poland. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Komunikat Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. 2009, nr 15.
  4. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PM, Warszawa 2002.
  5. Lencioni P.M., Niech wartości naprawdę coś znaczą, Harvard Business Review, maj 2003.
  6. Mard M.J., Rigby J.S., Creating Value, Valuation Strategies, May/Jun 2007.
  7. Miller H., The Multiple Dimensions of Information Quality, "Information Systems Management" 1996, Vol. 13, No. 2.
  8. Rappaport A., Creating Shereholder Value: The New standard for Business Perfor-mance, The Free Press, 1998.
  9. Smith A., Bogactwo narodów, PWN, Warszawa 1954.
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu