BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowski Jerzy F. (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Jankowiak Janusz (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Dąbrowicz Radosław (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Holka Małgorzata (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu)
Title
Porównanie produkcyjności ogólnej polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
Comparison of Polish Agricultural Productivity Against the Background of European Union Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 35-40, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Produktywność rolnictwa, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Produktywność czynników wytwórczych
Agricultural production, Agriculture productivity, Data Envelopment Analysis (DEA), Total Factor Productivity (TFP)
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono analizę zmian produkcyjności ogólnej czynników, efektywności technicznej oraz zmian technologicznych w rolnictwie dla Polski oraz grupy 22 krajów UE, w latach 2005-2010. Produkcyjność ogólną określono za pomocą indeksu Malmquista, wykorzystując do obliczeń nieparametryczną metodę DEA. Wartości indeksu Malmquista wskazywały, że grupa 22 krajów UE miała pozytywną dynamikę produkcyjności ogólnej na poziomie 0,8%. Tendencje zmian produkcyjności były różnokierunkowe pomiędzy starymi i nowymi krajami UE. Grupa starych krajów UE cechowała się postępem produkcyjności w tempie 2% rocznie, w przeciwieństwie do grupy nowych krajów UE wykazującej spadek produkcyjności ogólnej średnio o 1,2% rocznie. Pogorszenie produkcyjności wystąpiło także w polskim rolnictwie. Spadek produkcyjności był stosunkowo łagodny i wynosił 0,5% rocznie. Ujemna dynamika produkcyjności rolnictwa w Polsce była wynikiem spadku efektywności technicznej produkcji w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of changes in total factor productivity, technical efficiency and technological change in agriculture for Poland and the group of 22 EU countries in the period 2005-2010. Overall productivity was determined by the Malmquist index using to its calculation the non-parametric DEA method. Malmquist index values indicated that the whole group of 22 EU countries had a positive overall productivity growth of 0.8%. Trends in productivity were multidirectional between old and new EU countries. The group of old EU countries was characterized by productivity advances at a rate of 2% per year, as opposed to the group of new EU member states showing a decrease in overall productivity by an average of 1.2% per year. Deterioration in productivity occurred also in Polish agriculture. Decline in productivity was relatively mild and was 0.5% per year. Negative dynamics of agricultural productivity in Poland was the result of a decrease in the technical efficiency of production over the period considered. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieńkowski J., Jankowiak J. 2002: Analiza zmian produkcyjności gospodarstw rolnych za pomocą indeksu Malmquista, Postępy Nauk Rolniczych, 5, s. 3-17.
  2. European Crop Protection Association. 2012: ECPA, www.ecpa.eu, dostęp 21.09.2012.
  3. EUROSTAT 2012: European Commission, http://ec.europa.eu/eurostat, dostęp 20.09.2012.
  4. FAOSTAT 2012:FAO, http://faostat3.fao.org, dostęp 19.09.2012.
  5. Floriańczyk Z. 2008: Produktywność polskiego rolnictwa w pierwszych latach członkowstwa w UE na tle wybranych krajów europejskich, [W:] A. Alińska, Z. Floriańczyk, T. Toczyński (red.), Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Raport nr 114, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 9-22.
  6. Fuglie K.O. 2008: Is a slowdown in agricultural productivity growth contributing to the rise in commodity prices? Agric. Econ., 39, s. 431-441.
  7. Morkis G., Nosecka B., Seremak-Bulge J. 2010: Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 88.
  8. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2011: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu