BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie płynności finansowej w polskim przemyśle spożywczym w 2011 roku
The Diversification of Financial Liquidity in the Polish Food Industry in the Year 2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 52-57, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Metoda TOPSIS, Płynność finansowa, Przemysł spożywczy, Syntetyczny miernik
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Financial liquidity, Food industry, Synthetic meter
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była klasyfikacja branż przemysłu spożywczego w Polsce w 2011 r., na podstawie oceny ich płynności finansowej, przy zastosowaniu syntetycznego miernika rozwoju, wyznaczonego za metodą TOPSIS. W wyniku analizy wyodrębniono cztery klasy typologiczne, różniące się pod względem płynności finansowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono duże zróżnicowanie międzybranżowe pod względem podejścia do ryzyka płynności finansowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the classification of the branches of the food industry in Poland in the year 2011 based on the assessment of their financial liquidity by means of a synthetic development measure, which was constructed with the TOPSIS method. As results from the analysis, four typological classes were distinguished, which differed in financial liquidity. The research revealed relatively high inter-branch diversification in the approach to the financial liquidity risk. The best financial liquidity was found in the following branches: prepared pet foods, beer, bread, fresh pastry goods and cakes, sugar, rusks and biscuits, preserved pastry goods and cakes. The branches which had problems settling their current liabilities were as follows: starches and starch products, oils and fats, meat and poultry meat products, fruit and vegetable juices, fruit and vegetables processing and preservation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniasz A., Gołaś Z. 2007: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 2. Czekaj J., Dresler Z. 1998: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 3. Gottlieb M., Lewczyński W. 1993: Cash flows, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w praktyce USA i w warunkach polskich), Instytut Przedsiębiorczości, Sopot.
 4. Malina A., Zeliaś A. 1997: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., Przegląd Statystyczny 1, s. 44.
 5. Michalski G. 2005: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 6. Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego 2011. F-02, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. 2012: GUS, Warszawa.
 7. Ostaszewski J. 1991: Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa.
 8. Polska Klasyfikacja Działalności - PKD 2007: Złącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.12.2007. Dz.U. 251, poz. 1885, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, dostęp 10.12.2012.
 9. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 10. Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 11. Skoczylas W. 2013: Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa za pomocą controllingu finansowego, Rachunkowość 1/2013, Warszawa, s. 28-33.
 12. Waśniewski T., Skoczylas W. 1996: Teoria i praktyka w analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 13. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 14. Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu