BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Dostęp do wybranych technologii informacyjno komunikacyjnych w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich
Households Access to Selected Information and Communication Technologies in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 70-74, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Obszary wiejskie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Internet
Households, Rural areas, Information and Communication Technology (ICT), Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znacząca część mieszkańców wsi w Polsce nie ma dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych. Może to ograniczać szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej wielu osób. Celem artykułu było określenie zmian w poziomie rozpowszechnienia dostępu do komputera i internetu w gospodarstwach domowych z obszarów wiejskich oraz wskazanie na najważniejsze przyczyny braku wymienionych urządzeń na wsi. Wykorzystano dane GUS oraz Diagnozy Społecznej obejmujące lata 2004-2011. Wykorzystano metodę porównawczej analizy danych statystycznych. Z analizy danych wynika, że w latach 2004-2011 fizyczny dostęp gospodarstw domowych z obszarów wiejskich do komputerów i internetu znacząco się poprawił. Nadal jednak obserwuje się istotne różnice w rozpowszechnieniu tych urządzeń między miejskimi a wiejskimi gospodarstwami domowymi. (abstrakt oryginalny)

A significant part of rural population in Poland does not have an access to information-communication technologies. This could be the reason limiting socio-economic chances of many people. It is argued that the information and communication technologies use is a prerequisite for educational and occupational development of any individual. The paper aims to define the level of computer and internet access in rural households, as well as the main reasons of not having this technologies therein. For the purpose of the analysis, the data from the Central Statistical Office and Social Diagnosis were used. The method of statistical data comparison was used. Analysed data suggest that, in the years 2004-2011 a rural households physical access to the internet and computer has significantly improved. However, there was still a gap between rural and urban households in terms the level of access to mentioned technologies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Batorski D. 2003: Ku społeczeństwu informacyjnemu, [W:] J. Czapiński, P. Tomasz (red.), Diagnoza Społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, s. 250-251.
  2. Batorski D. 2005: Internet a nierówności społeczne, Studia Socjologiczne, nr 2(177), Warszawa, s. 125, 128-129.
  3. Castels M. 1997: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa, s. 47.
  4. Diagnoza społeczna 2007, 2009, 2011: Kwestionariusze, Rada Monitoringu Społecznego, www.diagnoza.com, pobrano 11.09.2012.
  5. James J. 2002: Information Technology, transaction costs and patterns of globalization in developing countries, Review of Social Economy, t. LX. nr 4, The Association of Social Economics, s. 508.
  6. Korzystanie z Internetu. 2011: CBOS, Komunikat z badań, Warszawa, s. 2-3.
  7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007. 2008: GUS, Warszawa, s. 48-63.
  8. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011. 2012: GUS, Warszawa, s. 87-129.
  9. Van Dijk J. 2010: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, PWN, s. 248.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu