BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrański Maciej (Politechnika Poznańska)
Title
Zarządzanie jakością w procesie projektowania produktu w projektach strukturalnych
Quality Management in the Process of Product Projecting in the Structural Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 237-249, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Keyword
Zarządzanie jakością, Projektowanie systemu produkcji, Projekty inwestycyjne
Quality management, Design of production system, Investment project
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono złożoność problematyki jakościowej, jaka ujawnia się w trakcie realizacji projektów unijnych, w których celem jest opracowanie nowych produktów na potrzeby przedsiębiorstw. Problematykę przedstawiono na przykładzie projektu "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego", którego kierownikiem jest autor publikacji. Najpierw przedstawiono specyfikę projektu oraz kontekst jego realizacji, następnie zaprezentowano zagadnienia jakościowe, które ujęto w trzech płaszczyznach: zarządzania jakością w projekcie w zakresie jego prowadzenia, zarządzania jakością w procesie projektowania produktu, spojrzenia przez pryzmat jakości na kompetencje stanowiące dynamicznie zmieniający się zasób w przedsiębiorstwach(abstrakt autora)

In the paper the complexity of quality topics is described, which come out during the realization of EU projects of developing new products for entrepreneurs. The complexity is presented on the example of monitoring and forecasting system of vocational education in Wielkopolska project. The paper's author is the manager of the project. First of all the specification of the project and the context of its realization is presented, then the quality issues put in three fields: quality management in a project in the aspect of leadership, quality management in the process of projecting of a product and quality analysis of competences.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 2 O programie,
 2. www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx.
 3. M. Dygoń, I. Wolińska, Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009.
 4. Od pomysłu do projektu innowacyjnego. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, red. J. Czarkowska, J. Janiszewska, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009
 5. M. Szafrański, K. Grupka, M. Goliński, Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno- przyrodniczej w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 6. K. Grupka, M. Szafrański, M. Goliński, Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce, Prymasowskie Wyd. Gaudentinum, Gniezno 2008
 7. Formuła projektów innowacyjnych pozwala realizować nasze zamierzenia, rozmowa J. Liczbińskiej z dr. inż. Maciejem Szafrańskim, "Innowacje bez Granic" 2010, nr 4,
 8. A. Kurlapska, Nowe narzędzia dla szkół i rynku pracy, "Kapitał Ludzki w Wielkopolsce" 2010, nr 2
 9. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, PWN, Warszawa- Poznań 1998, A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 314- 327.
 10. W. Mantura, Zarys kwalitologii, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010,
 11. Od europejskich do krajowych ram kwalifikacji, red. E. Chmielecka, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009
 12. M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, cz. I., www.wszpou. edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p=.
 13. Program operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Doku menty%20programowe/Attachments/87/POKL_zatwierdzony_7092007.pdf, s. 5.
 14. M. Szafrański, Kapitał ludzki w modelu działania ujętym jakościowo. w: InŜynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, red. P. Gradowski, M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 84-89.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu