BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaśkiewicz Bogusława (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Sułek Alicja (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji zbóż jakościowych w Polsce
The Factors Determinating the Regional Differentiation of Production of Quality Cereals in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 112-117, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zboża, Produkcja zboża, Zróżnicowanie regionalne
Corn, Corn productions, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie czynników decydujących o regionalnym zróżnicowaniu produkcji zbóż jakościowych w Polsce. Uwzględniono podział kraju na 5 grup województw (skupień) zróżnicowanych pod względem siły ekonomicznej gospodarstw. Analizę oparto na danych statystycznych za lata 2010-2011. Wskazano główne różnice pomiędzy grupami województw (skupieniami) oraz ich przyczyny. Stwierdzono, że o możliwościach produkcji zbóż jakościowych w głównym stopniu decyduje wielkość gospodarstw i ich siła ekonomiczna. Korzystniejsze warunki do produkcji zbóż jakościowych występują w zachodniej i północnej Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is comparision of quality cereals production in different regions of Poland. Five regions of the country differed of economical power of farms were taken into consideration. Analysis based on statistical data from years 2010-2011. Main differences and their causes among regions were defined. It was confirmed that on cereals quality production possibilities influence largeness of farms and their economical power. More favourable conditions for quality cereals production appeared in west and north regions of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grabiński J. 1999: Technologie uprawy zbóż, Pam Puł., 114, s. 403-415.
  2. Jaśkiewicz B. 2003: Produkcja zbóż jako kryterium wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa w regionach Polski, Pam. Puł., 132, s. 127-141.
  3. Kopiński J., Krasowicz S. 2010: Regionalne zróżnicowanie warunków produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 22, s. 9-31.
  4. Krasowicz S., Kopiński J. 2006: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB,3, s. 81-101.
  5. Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A. 2009: Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych, Studia i Raporty IUNG-PIB, 14, s. 27-54.
  6. Oleksiak T. 2012: Zaopatrzenie w kwalifikowany materiał siewny, Wieś Jutra, nr 3-4, s. 12-13.
  7. Rocznik statystyczny za lata 2010, 2011: GUS, Warszawa.
  8. Sułek A. 2006: Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenicy w Polsce. Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, IUNG-PIB Puławy, Studia i Raporty PIB, 3, s. 121-135.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu