BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Cykliczne wahania cen żywności w Polsce
Cyclic Fluctuations of Food Prices in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 132-137, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ceny żywności, Koniunktura gospodarcza, Zmienność poziomu cen, Cykl koniunkturalny
Food prices, Business trends, Price level variability, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania było zbadanie koniunkturalnej zmienności cen żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce z punktu widzenia teorii szkoły austriackiej. Okres badawczy obejmował lata 2008-2012. Do badań zastosowano dedukcję oraz wskaźniki statystyczne. Przeprowadzona analiza wykazała, iż w Polsce zmiany cen artykułów spożywczych zależały od koniunktury gospodarczej - najsilniej po 3 kwartałach od zmian PKB. W badaniu dotyczącym struktury cen stwierdzono, iż ceny żywności i napojów bezalkoholowych zmieniały się bardziej dynamicznie niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, szczególnie we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego, natomiast mniej dynamicznie niż ceny produkcji sprzedanej przemysłu. Pierwsza relacja między cenami nie jest zgodna z teorią szkoły austriackiej, druga zaś w pełni potwierdza tę teorię. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to investigate the business cycle changes of food and non-alcoholic beverages' prices in Poland from the perspective of theory of Austrian school of economics. The analysis has shown that in Poland prices of food products were dependent from the business cycle. It was found that the prices were changing more dynamically than CPI and less dynamically than the prices of sold production of industry. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badania okresowe koniunktury gospodarczej i kondycji gospodarstw domowych. 2012: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa.
 2. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K. 2006: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2003: Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 4. Biuletyn statystyczny 2003-2011: GUS, Warszawa.
 5. Ceny w gospodarce narodowej 2008-2012: GUS, Warszawa.
 6. Drozdowicz-Bieć M. 2012: Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa.
 7. Estey J.A. 1959: Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa.
 8. Huerta de Soto J. 2009: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 9. Jędruchniewicz A. 2012: Cykl koniunkturalny w teorii szkoły austriackiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy, nr 122.
 10. Jędruchniewicz A. 2013: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt, nr 1.
 11. Mankiw N.G., Taylor M.P. 2009: Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 12. Metodologia obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski. 2012: NBP, Warszawa.
 13. Mises L. von 2007: Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 14. Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2009: Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na proces transmisji cen w latach 1990-2008, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 131.
 15. Skousen M. 2011: Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja, Fijorr Publishing, Warszawa.
 16. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. 1998: Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.
 17. Tomek W.G., Robinson K.L. 2001: Kreownie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa.
 18. www.stat.gov.pl.
 19. Zalega T. 2008: Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu