BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Potrzeba racjonalizacji komunalnej gospodarki mieszkaniowej w gminach
Die Rationalisierung der Kommunalen Wohnungbau in Gemainden
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 217-230, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Gospodarka komunalna, Gospodarka mieszkaniowa, Budżet zadaniowy, Outsourcing
Public utilities, Housing economy, Task budget, Outsourcing
Note
Zsfg.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie potrzeby zmian w sferze komunalnych usług mieszkaniowych oraz narzędzi, które mogą być pomocne w racjonalizacji tego sektora usług.(fragment tekstu)

Rationalisierung der städtischen Wohnungsgesellschaft Wirtschaft kann ein besseres Funktionieren des Dienstleistungssektors. Planung und Steuerung sind die grundle-genden Werkzeuge der Rationalisierung. Derzeit in verschiedene neue Methoden und Instrumente der Rationalisierung eingesetzt. Rationalisierung ist für das Management und die effektive Bereitstellung von Wohnraum in den Kommunen zu verbessern.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bachor W., Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych, SGH, Warszawa 2009.
 2. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2007.
 3. Brzeziński B., Prawo finansów publicznych, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006.
 4. Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 5. Dylewski M., Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 6. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu , Warszawa 2007.
 7. Garstka M., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie, CeDeWu, Warszawa 2006.
 8. Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Rola i zadania JST w sferze zaspokajania potrzeb społecznych, w: Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, S. Flejterski, CeDeWu, Warszawa 2008.
 9. Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, SGH , Warszawa 2010.
 10. Grzywacz W., Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 11. Hanus L., Wieloletnia prognoza finansowa JST, "Finanse Publiczne", sierpień 2010.
 12. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text. Warszawa 2003.
 13. Heciak S., Efektywność gospodarowania JST i jej warunki, w: Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.
 14. Jarosz M. i zespół, Słownik wyrazów obcych, Europa 2001, www.portalwiedzy.onet.pl.
 15. Kaczorowski M., Początki polityki mieszkaniowej, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, red. L. Frąckiewicz, IPiSS, Warszawa 2005.
 16. Kłos M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2009.
 17. Kopczyński T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010.
 18. Korniłowicz J., Żelawski T., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007.
 19. Korzeniewska A., Outsourcing w bankach komercyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 20. Lubińska T., Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2007.
 21. Nieciuński W., Czterdzieści pięć i dziewięć lat polityki mieszkaniowej w Polsce, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, red. L. Frąckiewicz, IPiSS, Warszawa 2005.
 22. Szewczuk A., Partnerstwo i konkurencja w strategiach działania sektorów publicznego i prywatnego, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2007.
 23. Szewczuk A., Przedmiot i zakres nauki o finansach publicznych, w: Zarys finansów publicznych, red. B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 24. Zalewski Z., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu