BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami samorządowymi
Long-Term Financial Forecast as a Tool/Instrument for Local Finance Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 257-269, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Wieloletnia prognoza finansowa, Sektor finansów publicznych, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie finansami, Finanse samorządu terytorialnego
Long-term financial forecast, Public finance sector, Local government units, Financial management, Local government finance
Note
summ.
Abstract
Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego (JST), obok zmian dotyczących zasad opracowywania ich budżetów, szczególne znaczenie ma ustanowienie w prawie finansowym nowego narzędzia planowania długookresowego. Jest nim wieloletnia prognoza finansowa, przyjmowana w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)

The new Public Finance Act has introduced a number of significant changes in the organization and functioning of the public finance sector in Poland. From the standpoint of local government units, in addition to changes in the rules of drawing up their budg-ets, particular importance is the establishment of the financial law of the new strategic planning tools. It is the long-term financial forecast.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czołpińska E., Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialne-go, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
  2. Filipiak B., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzaniem wieloletniej prognozy finansowej w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 12.
  3. Kotlińska J., Wieloletnia prognoza finansowa - jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
  4. Krajewski P., Mackiewicz M., Stanios M., Więckowski B., Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej - dobre praktyki, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2010.
  5. Miemiec W., Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2008, nr 10.
  6. Stęszewski M., Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, "Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów" 2008, nr 2.
  7. Szczubiał M., Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu