BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uryszek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dochody transferowe jednostek samorządu terytorialnego a ich samodzielność wydatkowa
Transfer Revenue of Local and Regional Governments and Their Expenditure Autonomy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 281-294, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Dochody gminy, Subwencje, Dotacje
Local government, Local revenues, Subsidies, Subsidies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena stopnia samodzielności wydatkowej samorządów w Polsce w świetle przekazywanych im transferów. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia związane z dochodami transferowymi JST oraz ich samodzielnością wydatkową, a następnie dokonano analizy zmian wartości i struktury dochodów transferowych JST i ich wpływu na ten rodzaj samodzielności. Dane dla Polski ukazano w świetle wyników badań dla krajów OECD. W artykule wykorzystano polską i zagraniczną literaturę przedmiotu. Analizy empiryczne oparto na danych Ministerstwa Finansów RP oraz OECD i wykorzystano w nich metody ilościowe oraz jakościowe. Okres badań obejmuje lata 2004-2010.(fragment tekstu)

This article aims to assess the autonomy of local and regional government units' (LRGUs) expenditures in Poland and the volume and structure of intergovernmental grants that they receive in the light of the findings for OECD countries. It presents the theoretical issues related to intergovernmental transfers, the autonomy of LRGUs' expenditure, and then it analyzes the changes in the value and structure of intergovern-mental grants and their impact on the autonomy of LRGUs' expenditure. The article is based on the Polish and foreign literature and uses the data derived from the Polish Ministry of Finance and the OECD. Both quantitative and qualitative methods were used in the article. The study period covers the years 2004-2010.The analyzes show that the value and structure of intergovernmental grants in Poland affected the autonomy LGRUs' expenditures. The significant growth rate of the conditional grants in the years 2004-2010 resulted in the decrease of spending autonomy of LRGUs. It was because the increasing volume of grants received by LRGUs was intended to finance the specific investments. Poland, against the background of OECD countries, is characterized by an average use of the intergovernmental transfers. The structure of these transfers is more advantageous in terms of spending autonomy than the average in the OECD.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergvall D., Charbit C., Kraan D., Merk O., Intergovernmental Transfers and Decentralised Public Spending, "OECD Journal on Budgeting" 2006, Vol. 5, No. 4.
 2. Blöchliger H., O. Petzold, Taxes or Grants: What Revenue Source for Sub-Central Governments?, "OECD Economics Department Working Papers" 2009, nr 706.
 3. Broadway R., Flatters F.R., Efficiency and Equalization Payments in a Federal System of Government: A Synthesis and Extension of Recent Results, "Canadian Journal of Economics" 1982, No. 15/4.
 4. Broadway R., Intergovernmental Redistributive Transfers: Efficiency and Equity, w: Handbook of Fiscal Federalism, red. A. Ehtisham, B. Giorgio, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 5. Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, red. K. Piotrowska-Marczak, Difin, Warszawa 2009.
 6. Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 4, Bochnia 2006.
 7. Oates W.E., An Essay on Fiscal Federalism, "Journal of Economic Literature" 1999, Vol. 37, No. 3.
 8. Oates W.E., On The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions, "National Tax Journal" 2008, nr 61.
 9. Piotrowska-Marczak K., Samodzielność finansowa samorządów lokalnych a własność komunalna, w: Własność komunalna, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1991.
 10. Rosen H.S., Public Finance, McGraw-Hill, sixth edition, 2002.
 11. Swianiewicz P., Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1 (11).
 12. Thurow L., The theory of grants-in-aid, "National Tax Journal" 1966, Vol. 19, No. 4.
 13. Ucher D., The Uneasy Case for Equalization Payments, The Fraser Institute, Vancouver 1995.
 14. Uryszek T., Alokacja dochodów budżetu państwa w Polsce, w: Dylematy i wyzwania fi-nansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-go w Poznaniu nr 141, Poznań 2010.
 15. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu