BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babińska Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu rynków wschodzących
Business Strategies for Emerging Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 537-548
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Otoczenie biznesu, Strategia przedsiębiorstwa
Business environment, Corporation strategies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wobec wzrostu znaczenia rynków wschodzących w gospodarce światowej istotna wydaje się identyfikacja strategii działania w otoczeniu, w którym zarówno kontekst instytucjonalny prowadzenia działalności, jak i oczekiwania nabywców są często krańcowo odmienne od warunków występujących na rynkach rozwiniętych. Przedsiębiorstwa międzynarodowe aspirujące do wyj- ścia poza segment globalny na rynkach wschodzących powinny zrewidować swój model działania i dostosować strategie do potrzeb tych grup nabywców, które zwracają szczególną uwagę na stosunek korzyści do ceny. Inspiracji w innowacyjnych rozwiązaniach kosztowych oraz obejściu bądź wypełnieniu istniejących luk instytucjonalnych można poszukiwać w strategiach lokalnych liderów, od początku funkcjonowania przyzwyczajonych do konieczności omijania przeszkód i poszukiwania kreatywnych rozwiązań.(abstrakt autora)

In view of the increasing importance of emerging markets in the world economy it seems crucial to identify business strategies in the environment, in which both: the institutional context of conducting activity and customer expectations are extremely different from those found in the developed markets. Multinational corporations aspiring to go beyond the global segment in emerging markets should rethink their business models and adapt their strategies to the needs of the value conscious lower segments. They should also find inspiration regarding cost innovation as well as circumventing or filling institutional voids in the strategies of local leaders, which have been always used to the necessity to fight obstacles and find creative solutions.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A.P. Raman, The new frontiers, "Harvard Business Review", July- August 2009, s. 131.
 2. Z. Sevic, A puzzle of emerging markets: A systemic surprisingability, "Managerial Finance" 2005, Vol. 31, No 12, s. 1.
 3. G. Kołodko, Globalization and catching up in emerging market economies, Discussion Paper No. 2002/51, UNU/WIDER, Helsinki 2002.
 4. D.A. Arnold, J.Q. Quelch, New strategies in emerging markets, "Sloan Management Review" Fall 1998, s. 9.
 5. A. Inkpen, K. Ramaswamy, End of the multinational: Emerging markets redraw the picture, "Journal of Business Strategy" 2007, Vol. 28, No 5, s. 10.
 6. A.K. Bhattacharya, D.C. Michael, How local companies keep multinationals at bay, "Harvard Business Review", March 2008, s. 86.
 7. M.W. Johnson, H. Nair, New business models in emerging markets, "Harvard Business Review", January-February 2011, s. 89.
 8. C.K. Prahalad, The fortune at the bottom of the pyramid, Wharton School Publishing, New Jersey 2005, s. 1-10.
 9. P.J. Williamson, M. Zeng, Value for money strategies for recessionary times, "Harvard Business Review", March 2009, s. 68-69.
 10. T. Khanna, K.G. Palepu, Emerging giants. Building world-class companies in developing countries, "Harvard Business Review", October 2006, s. 62.
 11. Ł. Wiewiórkowski, Polscy giganci, "Harvard Business Review Polska", kwiecień 2009, s. 77.
 12. A. Agtmael, The emerging markets century: how a new breed of world- class companies is overtaking the world, Free Press, 2007, s. 46-47.
 13. M.B. Teagarden, Emerging market competition in a globalizing world, "Thunderbird International Business Review" 2008, Vol. 50, No. 3, May-June, s. 144.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu