BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Agencje rolne w Polsce w świetle wydatków budżetowych w latach 2010-2011
Polish Agricultural Agencies in the Light of Budgetary Expenditures During 2010-2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 72-78, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rynek rolny, Wydatki budżetowe, Budżet UE, Nieruchomości rolne
Agriculture, Agricultural markets, Budget expenditures, EU budget, Agricultural real properties
Note
streszcz., summ.
Abstract
Budżet rolny w latach 2010-2011 dowodzi, iż rząd Polski konsekwentnie i w coraz większym stopniu wiązał rozwój rolnictwa oraz wsi i rynków rolnych ze środkami pomocowymi UE. W 2011 r. stanowić one będą 84,19% łącznych wydatków w krajowym budżecie rolnym, uwzględniając KRUS. W 2010 r. było to niewiele ponad 70%, w 2009 r. niecałe 50%, natomiast w 2008 r. - 35%. Tak więc w siódmym roku członkostwa Polski w UE udział pomocy unijnej w wydatkach budżetowych na sektor rolny w Polsce w porównaniu z pierwszym rokiem jest ponad trzykrotnie wyższy. Artykuł dowodzi kluczowej roli, którą w zakresie finansowania (tj. współfinansowania i prefinansowania) różnorakich płatności oraz refundacji tych wydatków ze środków unijnych pełnią agencje płatnicze w Polsce (ARiMR i ARR). Pokazuje też odmienną pozycję i rolę Agencji Nieruchomości Rolnej ze względu na jej przychody i wydatki, jak też plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the role of the Polish Paying Agencies in implementing the goals of the agricultural budget during 2010-2011. The importance of these institutions in transferring the union 's payments (through co-financing and pre-financing) to farmers and rural areas and agrimarkets, as well as the union 's refund is described. It ah presents the specific role of the Agricultural Property Agency taking into account its income and expenditure as well as financial plan of the Agricultural Property Stock of the State Treasury. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A. 1996-2010: Opinie o ustawach budżetowych w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 62, 88, 85), a także planach finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczące 1997-2011. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa.
  2. Czyżewski A. 2010: Ile z Wiejskiej na rolnictwo? "Tygodnik Rolniczy", 52, 18-19.
  3. Czyżewski A. 2011: Budżet rolny 2011. Top Agrar Polska, 1, 19.
  4. Czyżewski A. 2011a: Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa. "Wieś Jutra", 1 -2, 63-71.
  5. Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych o projektach budżetu w latach 1996-2011. Warszawa.
  6. Informacje o projektach budżetu państwa i budżetu środków europejskich w latach 1997-2011 w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa oraz pozostałych części dotyczących rolnictwa. 1996-2010: MRiRW, Warszawa.
  7. Projekty ustaw budżetowych wraz z uzasadnieniami dla lat 1997-2011. 1996-2010: URM, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu