BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej
Determinants of Agricultural and Food Industry Development - in the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 104-109, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przemysł rolno-spożywczy, Rozwój przemysłu, Wartość dodana, Dochody rolnicze
Agri-food industry, Industry development, Value added, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule dokonano analizy poziomu produkcji, wartości dodanej brutto i dochodów z działalności rolniczej w Unii Europejskiej. W tym celu posłużono się ich wskaźnikami przyjmując, że służą ocenie stanu funkcjonowania i rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Stwierdzono, że funkcjonowanie przemysłu rolno-spożywczego Unii Europejskiej wciąż narażone i zdeterminowane jest wszelkiego rodzaju nieprzewidzianymi zdarzeniami w sferze polityki, finansów i gospodarki. (abstrakt oryginalny)

In the presented paper the level of production, gross value added and income from agricultural activities in the European Union were analysed. For this purpose, the indicators assuming that serve the assessment of the functioning and development of agri -food industry were used. It was found that the food industry in the European Union is still at risk and is determined by all kinds of unforeseen events in politics, finance and economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chechelski P. 2008: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy. Studia i Monografie, 145, IERiGŻ, PIB, Warszawa, 47.
 2. Duczkowska-Piasecka M., Pysz G. 2009: Bariery i wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na jednolitym rynku europejskim. [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 251 i nast.
 3. Firlej K. 2008a: Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 52.
 4. Firlej K. 2008b: Wpływ otoczenia zewnętrznego na rozwój konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego-wyniki analizy scenariuszowej. IERiGŻ-PIB, 110, Warszawa, 77, 98.
 5. Grochowska M. 2007: Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, 8.
 6. Kowalczyk S. (red.) 2009a: Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 95.
 7. Kowalczyk S. 2009b: Sektor rolno-żywnościowy - perspektywy w rozszerzonej Europie czy zagrożenie globalne? [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 120.
 8. Małysz J. 2009: Bezpieczeństwo Żywnościowe - wokół rozumienia kategorii bezpieczeństwa. [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 137.
 9. Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R. 2010: Polski Sektor Żywnościowy w pierwszych latach członkostwa. IERiGŻ, PIB, 177, Warszawa, 45.
 10. Wieliczko B. 2009: Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 54.
 11. www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 15.04.2011.
 12. Zegar J.S. 2008: Dochody rolników po akcesji do Unii Europejskiej, realia.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu