BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku - próba symulacji skali zjawiska
Hidden Unemployment in Polish Agriculture in 2010 - Simulation of the Problem Scale
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 158-164, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zatrudnienie w rolnictwie, Bezrobocie ukryte, Aktywność ekonomiczna ludności
Employment in agricultural sector, Concealed unemployment, Human economic activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było oszacowanie skali zmian na polskim rynku pracy w sytuacji, gdy udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących kształtowałby się na poziomie zbliżonym do państw Unii Europejskiej, czyli 5%. Przeprowadzona symulacja wykazała, że osiągnięcie takiego stanu jest niemożliwe w krótkim okresie. Zmniejszenie nakładów pracy w rolnictwie uwarunkowane jest przede wszystkim możliwościami pozarolniczego zatrudnienia uwalnianej z rolnictwa siły roboczej. Długookresowo proces minimalizacji rozmiarów bezrobocia ukrytego może zostać przyspieszony przez zmniejszanie napływu absolwentów na rynek pracy, związany z przewidywanym ujemnym wzrostem demograficznym. Pewien wpływ na możliwości zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie mogą mieć również zagraniczne migracje zarobkowe ludności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the scale of the changes on Polish labour market when the share of employment in Polish agriculture in total number of employees will reached similar level to selected EU countries (5% or 10%). The simulation showed that achievement of such a state is impossible in the short term. Reduction of labour inputs in agriculture is mainly influenced by non-agricultural employment opportunities for labour force released from agriculture. In the long term, the process of minimizing the size of hidden unemployment can be accelerated by reducing the inflow of graduates into the labor market, linked to the negative population growth in the whole country. Foreign migrations may also have some impact on the reduction of employment in agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agriculture in the European Union, statistical and economic information, 2011: Eurostat, http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/ agricultural/2011/pdf/full-report_en.pdf, dostęp 22.02.2012.
 2. BAEL. Dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011. 2012: http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_13729_PLK_HTML.htm, dostęp 15.02.2012 r.
 3. Floriańczyk Z. 2009: W świetle rachunków ekonomicznych, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23-24.
 4. Frenkel I. 2002: Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 116.
 5. Kabaj M. 2003: Dezaktywizacja Polski, Polityka Społeczna, nr 8.
 6. Kołodziejczak W., Wysocki F. 2012: Determinanty zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, t. 12.
 7. Poczta W. 1998: Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, [W:] M. Sznajder (red.), Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Poznań.
 8. Poczta W., Kołodziejczak M. 2004: Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań.
 9. Poczta W., Wysocki F. 1999: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Studia Regionalne, RCSS, Poznań.
 10. Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010. 2011: GUS, Warszawa.
 11. Socha M., Sztanderska U. 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 12. Strzelecki P. 2010: Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035. Zesz. Nauk., Instytut Statystyki i Demografii SGH, nr 6, Warszawa.
 13. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011. 2011: Rządowa Rada Ludnościowa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP _raport_2010-2011.pdf, dostęp 17.02.2013.
 14. Wysocki F., Kołodziejczak W. 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce, Wyd. AR Poznań, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu