BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach na świecie w 2011 roku
Profitability of Milk Production in the World Dairy Farms in 2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 165-170, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Mleczarstwo, Produkcja mleka, Koszty produkcji, Dochody rolnicze
Dairy, Milk production, Production costs, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena sytuacji dochodowej gospodarstw mlecznych w krajach wiodących w produkcji mleka na świecie w 2011 r., z uwzględnieniem ekonomicznych kosztów produkcji mleka oraz przychodów w ramach tej działalności. W badaniach wykorzystano dane gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka uczestniczących w Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych (IFCN Dairy). Stwierdzono, że gospodarstwa europejskie charakteryzowały się niższą dochodowością produkcji mleka w porównaniu z pozostałymi gospodarstwami ujętymi w analizie. (abstrakt oryginalny)

The study was carried out on typical farms producing milk, which participating in International Farm Comparison Network (IFCN Dairy). Farm were chosen from country which are leading in terms of quantity of milk produced in the world in 2011. The results indicate that European farms had lower profitability of milk production as compared to other farms included in the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goraj L., Mańko S. 2012: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, Zag. Ekon. Roln., nr 3, s. 28-58.
  2. IFCN Dairy Report. 2012: International Farm Comparison Network, T. Hemme (red.), IFCN Dairy Research Center, Kiel.
  3. Kowalczyk S. 2012: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego, Zesz. Nauk. SGGW, t. 12(XXVII), z. 1, s. 113-126.
  4. Sass R. 2007: Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 93, z. 2, s. 71-79.
  5. Wójcik A. 2012: Wybrane wyniki uzyskane w sieci naukowej IFCN Dairy w latach 2006-2010, [W:] Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego, Raport 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 35-48.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu