BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komor Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań popytu na produkty mleczarskie w Polsce
Spatial Differentiation of Demand Conditions for Dairy Products in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 171-175, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Popyt konsumpcyjny, Zróżnicowanie regionalne, Rynek mleka
Consumption demand, Regional diversity, Milk market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była identyfikacja i analiza przestrzennych uwarunkowań konsumpcji produktów mleczarskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Popyt konsumentów stanowi ważną zmienną o charakterze egzogenicznym, wpływającą na możliwości rozwoju przedsiębiorstw mleczarskich oraz ich konkurencyjność. Regionalne uwarunkowania związane ze strukturą demograficzną i społeczno-zawodową ludności oraz zamożnością mieszkańców wpływają na wielkość zapotrzebowania i na strukturę popytu na produkty mleczarskie. Najbardziej korzystnymi determinantami popytu potencjalnego cechują się województwa położone w zachodniej i północnej części kraju. (abstrakt oryginalny)

This paper identifies and examines spatial conditions of demand for dairy products in Poland taking into account regions. Conditionings connected with demand influence competitive advantages as well as competitive position of economic entities. Survey showed that regions of west and north part of Poland are characterized by the most advantageous potential demand determinants. The most attractive conditions for effective demand were identified in Masovia region and also in south-west part of Poland. Regional conditionings connected with demographic and social-occupational employment structure as well as inhabitants wealth have an impact on both size and structure of demand for dairy products. Familiarity with demand conditionings allows adapting milk factory activity to the changes in both size and structure of food consumption what influences processing enterprises' development and competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. 2007: Konsument XXI wieku, Przemysł spożywczy, nr 1, 6.
 2. Bank Danych Regionalnych, GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 27.02.2013.
 3. Brzozowski T., Pogorzelski W. 1992: Naturalne wartości wskaźników jakości, metoda wagowo-korelacyjna, Wiadomości Statystyczne GUS, nr 4, s. 42-44.
 4. Bywalec C. 2010: Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 61.
 5. Godlewska-Majkowska H. 2008: Zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów, [W:] H. Godlewska-Majkowska, A. Komor (red.), Raport o atrakcyjności inwestycyjnej regionu łódzkiego, Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa, s. 5-6.
 6. Grzelak A., Gałązka M. 2011: Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności - ujęcie teoretyczne, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 4, s. 39-41.
 7. Komor A. 2011: Determinanty popytu na produkty mleczarskie (na przykładzie województwa lubelskiego), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Ekonomia, t. 1, s. 278-290.
 8. Piekut M. 2009: Zróżnicowanie konsumpcji w biednych i bogatych gospodarstwach domowych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 73, s. 105.
 9. Rosłan M. 2007: Znaczenie miejsca wytwarzania produktu w wyborach konsumenckich, TNS OBOP na zlecenie marki Żywiec, TNS OBOP, s. 2-8.
 10. Szwacka J. 2007: Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 62, s. 82.
 11. Wiktor J.W. 2001: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa, s. 263.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu