BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Źródła fachowych informacji w opinii rolników
Sources of Professional Information in the Opinion of Farmers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 182-186, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Źródła informacji, Wiedza, Doskonalenie zawodowe, Doradztwo rolnicze
Agriculture, Information source, Knowledge, Further education, Agricultural advisory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przybliżono poziom wiedzy fachowej, źródła i zakres informacji oraz formy doskonalenia zawodowego preferowane przez producentów rolnych mieszkających na terenie powiatu makowskiego. Z przeprowadzonych badań wynika, że rolnicy najczęściej poszukiwali informacji ekonomicznych, związanych m.in. z opłacalnością produkcji, co w obecnej trudnej sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych znajduje pełne uzasadnienie. Prawie połowa badanych zainteresowana była innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Największym zainteresowaniem producentów rolnych cieszyły się porady pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, na drugim miejscu uplasowały się audycje telewizyjne, a na trzecim informacje zamieszczone w czasopismach rolniczych. Badani rolnicy uczestniczyli w takich formach doskonalenia zawodowego, jak: samokształcenie, kwalifikacyjny kurs rolniczy, studia podyplomowe oraz szkolenie branżowe. (abstrakt oryginalny)

The article presents the level of expertise, sources and range of information and forms of professional development preferred by farmers, the residents of Makowski county. The study shows that farmers mostoften sought economic information related to e.g. the profitability of production, which is fully justified in the current difficult financial situation of farms. Almost half of the respondents were interested in innovative solutions in the field of crop and livestock production. When in need of professional advice most agricultural producers turned to the employees of agricultural advisory centres, followed by television programmes and information in agricultural journals. The surveyed farmers participated in the following forms of training: self-education, agricultural qualification course, postgraduate studies and industry training. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciupał M. 2010: Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnym kierunku produkcji, Inżynieria Rolnictwa, nr 4(122), s. 37.
  2. Krzyżanowska K. 2012: Źródła informacji rolniczej w odbiorze społecznym, [W:] Media relations w sektorze rolno-spożywczym, Wydaw. SGGW, Warszawa, s. 136.
  3. Krzyworzeka A. 2011: Funkcjonowanie wiedzy rolniczej, E-men tor, nr 3(40), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/nr/40/id/848, data dostępu 12.02.2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu