BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Klaster chemiczny jako przykład powiązań nauki z przemysłem
Chemical Cluster as the Example of Linkages between Science and Industry
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 187-192, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Klastry, Współpraca, Placówki badawczo-rozwojowe, Przemysł chemiczny, Model Triple Helix
Business cluster, Cooperation, R&D facility research, Chemical industry, Triple Helix model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono możliwości wykorzystania klastrów jako przestrzeni budowania efektywnych powiązań między naukowcami i przedsiębiorcami. Klastry tworzą właściwe środowisko współpracy w ramach modelu triple helix i zapewniają skuteczny transfer wiedzy i komercjalizację nowych technologii. Przedstawiono dokonania klastra chemicznego "Zielona Chemia". Studium przypadku posłużyło do wykazania, że klaster może stanowić odpowiednią strukturę dla trwałych i wielostronnych więzi w procesach innowacyjnych. Korzyści z takich innowacji czerpią członkowie klastra, ale także region, w którym on funkcjonuje. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the possibilities of using the clusters as the area of building the effective linkages between scientists and entrepreneurs. The clusters create the proper environment of cooperation within the triple helix model, and provide an effective knowledge transfer and commercialization of new technologies. The purpose of this article is to present the achievements of Chemical Cluster Green Chemistry. The case study method was used to show that the cluster can represent an appropriate framework for lasting and multilateral relationships in innovation processes. The cluster members as well as the region in which it operates derive the benefits of such innovation network. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. 2006: MNiSW, Warszawa, www.mnisw.gov.pl, dostęp 14.03.2013.
 2. Delgado M., Porter M., Stern S. 2011: Clusters, convergence, and economic performance, www.isc.hbs.edu/pdf/DPS_Clusters_Performance_2011-0311.pdf , dostęp 17.03.2013.
 3. DG Enterprise and Industry Report. 2013: European Commission, www.ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=1072, dostęp 19.03.2013.
 4. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. 2011: Rola klastrów w gospodarce opartej na wiedzy, Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Gdańsk-Szczecin, s. 28-37.
 5. Frankowska M. (red.). 2012: Tworzenie wartości w klastrze, PARP, Warszawa.
 6. Gryzik A., Knapińska A. (red.). 2012: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, OPI, Warszawa.
 7. Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A. (red.). 2012: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, OPI, Warszawa.
 8. Ibrahim S.E., Fallah M.H., Reilly R.R. 2006: Do localized clusters influence creation of inventors, Creativity and Innovation Management, vol. 15, no. 4, s. 410-418.
 9. Innovation clusters in Europe. A statistical analysis and overview of current policy support. 2007: European Commision, DG Enterprice and Industry Report, http://ec.europa.enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=1072, dostęp 19.03.2013.
 10. Koszarek M., Szultka S. 2007: Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego, IBnGR, Gdańsk.
 11. Łącka I. 2011: Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
 12. Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE. 2008: Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa, www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ig_024.pdf, dostep 14.03.2013.
 13. Park Y.W., Amano T., Moon G. 2012: Benchmarking open and cluster innovation: case of Korea, Benchmarking, International Journal, Vol. 19, No. 4/5, s. 517-531.
 14. Porter M.E 2000: Location, competition and economic development: local clusters in a global economy, Economic Development Quarterly, Vol. 14, No. 1, s. 15-34.
 15. Porter M.E. 1986: Competition in global industries, Harvard Business School Press, Boston, za Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 46.
 16. Xie X., Zeng S., Tam C. 2011: Towards continuous innovation for regional high-tech industrial clusters, Innovation Management Policy & Practice, Vol. 13, Issue 3, s. 361-375.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu