BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Sytuacja budżetowa w sektorze gmin w latach 2008-2009
The Budgetary Situation in Municipalities in 2008-2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 295-305, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Budżet gminy, Dochody gminy, Gmina, Finanse lokalne, Budżet samorządu terytorialnego
District budget, Local revenues, District, Local finance, Local budget
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza budżetów samorządów lokalnych w Polsce w latach 2008-2009. Znaczna część wydatków budżetowych administracji terenowej ma charakter sztywny, co w szczególności dotyczy wydatków na szeroko zdefiniowane cele edukacyjne oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej. Do większego niż w 2008 r. deficytu budżetów gminnych przyczyniła się wyższa aktywność inwestycyjna. Intensywniej przebiegały prace współfinansowane przez Unię Europejską, co dodatkowo zwiększyło obciążenia budżetów samorządów lokalnych, które musiały pozyskać środki finansujące wkład własny. Zmuszało to samorządy do uzupełniania brakujących zasobów z własnych źródeł lub pozyskiwania środków z pożyczek i kredytów oraz emisji papierów dłużnych. W konsekwencji w 2009 r. pogorszyły się relacje między zadłużeniem a poziomem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, wzrosła liczba samorządów z deficytem budżetowym. (fragment tekstu)

In 2009 the financial management of local government entities, as well as all the administrators of the State budget, was done under condition of the global financial cri-sis and its economic aftermath in the country. Nevertheless, Poland kept the favourable growth rate of GDP in 2009, distinguishing itself in comparison to the other countries of the European Union. However, a significant slowdown in the economic growth reduced income tax takings. In result of the decline in the fiscal efficiency of the main supply sources of the local budgets, there was a decrease in own takings in all groups of local government entities. A higher investment activity also contributed to increase of the deficit in municipal budgets in comparison to 2008. Works co-financed by the European Union were intensified, additionally increasig the burden to the budgets of the local governments which had to obtain resources to finance their own contribution. It forced the local government to supplement their insufficient resources from their own sources or through raising funds from loans or issuing bonds. Consequently, the relation between the debt and the level of own takings of the local government entities worsened in 2009; the number of local governments with the budget deficit also increased. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, GUS, Warszawa 2010.
  2. Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  3. Finanse publiczne praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. W. Lachiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  4. Hanusz A., Czerski P., Niezgoda A., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, 2009.
  5. Patrzałek L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
  6. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2008, nr 88, poz. 539, ze zm.
  7. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. nr 96, poz. 603.
  8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
  9. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu