BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zmiana wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej ZWRSP
Changing the Amount of Rent from the Lease of Agricultural Land of APSST
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 199-203, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Nieruchomości rolne, Grunty rolne, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Dzierżawa, Czynsz
Agricultural real properties, Arable land, Agricultural Property Agency of the State Treasury, Lease, Rent
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena instrumentów prawych pozwalających na stałe lub okresowe obniżenie wysokości czynszu w przypadku dzierżawy nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jak również wskazanie okoliczności, które umożliwiają Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) podniesienie czynszu dzierżawnego. Czynsz stanowi konieczny element każdej umowy dzierżawy. Spłatę zobowiązania zapewnić powinny uzyskiwane przez dzierżawcę pożytki, jednak w związku z uzależnieniem działalności produkcyjnej w gospodarstwach rolnych od wielu czynników egzogenicznych, zarówno wolumen pożytków danego rodzaju, jak i ich wartość są w zasadzie niemożliwe do oszacowania ex ante. Konsekwencją są trudności w regulowaniu zobowiązań czynszowych. Pomimo szerokiego wachlarza instrumentów wsparcia dzierżawców, okazuje się, iż zastosowanie tych narzędzi jest ograniczone przez regulacje prawne lub uzależnione od uznaniowości ANR. Nowe zasady pozwalające na podwyższenie wysokości zobowiązania powodują, iż dzierżawa państwowych gruntów rolnych stanowi coraz mniej korzystną, z punktu widzenia użytkownika, formę pozyskiwania gruntów do produkcji rolnej. (abstrakt oryginalny)

Rent is a necessary part of any lease agreement. Payment of obligation should be ensured by the fruits derived by the lessee. Due to the dependence of the farm production on number of exogenous factors, both the volume of fruits, as well as their value are difficult to estimate ex ante. The consequence is the difficulty in payments of the rent. The aim of this study is to evaluate legal instruments which allow to reduce the rent permanently or temporarily in case of the lease of agricultural land form Agricultural Property Stock of the State Treasury, as well as to point the circumstances that allow the Agricultural Property Agency to raise the rent. Despite the wide range of instruments which support the lessees, their use is restricted by legal regulation or depends on the discretion of the Agency. On the other hand, the new rules which allow APA to increase the rent cause that, from the point of view of the user, the lease of state agriculture land has become less favorable form of acquisition of land for agricultural production. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dzierżawa Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2012: Agencja Nieruchomości Rolnych, http://www.anr.gov.pl, dostęp 03.08.2012.
 2. Felińska M. 2012: Wzrosną czynsze, Rolnik dzierżawca, nr 11.
 3. Kozieł G. 2010: Dzierżawa, [W:] A. Kidyba (red.). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 487-490.
 4. Lichorowicz A. 2011: Dzierżawa, [W:] J. Panowicz-Lipska (red.), System prawa prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 187.
 5. Majchrzak A., Smędzik K. 2010: Państwowe grunty rolne w Polsce w warunkach rynkowych, [W:] Agroekonomia w warunkach rynkowych: problemy i wyzwania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 330-342.
 6. Mucha J., Suchoń A. 2010: Realizacja uprawnień dzierżawcy gruntów rolnych w razie zmniejszenia przychodu z przedmiotu dzierżawy (wybrane zagadnienia), Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(6), s. 192-197.
 7. Przykłady obniżania czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 KC. 2013: Załącznik nr 10 do Zasady dzierżawy nieruchomości ZWRSP, Zarządzenie Prezesa ANR nr 9/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach, Dz.U. z 2009 r., nr 210, poz. 1619.
 9. Suchoń A. 2007: Zmiana wysokości czynszu w czasie trwania stosunku dzierżawy gruntów rolnych, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 275, 278, 280, 287-289.
 10. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tekst jednolity, Dz.U. z 2007 r., nr 231, poz. 1700.
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 lutego 2004 r., IV CK 22/03.
 12. Zasady dzierżawy nieruchomości ZWRSP. 2013: Zarządzenie Prezesa ANR nr 9/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu