BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyja Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Procesy integracyjne spółdzielczości rolniczej
Integration Processes of Agricultural Cooperatives
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 210-214, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Spółdzielczość rolnicza, Grupy strategiczne, Strategia integracyjna
Agricultural cooperation, Strategies groups, Integration strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była analiza stanu organizacyjnego i zakresu procesów integracyjnych spółdzielczości rolniczej w Polsce i innych krajach europejskich. Wykorzystano metodę analizy i przegląd literatury. Przedstawiono wyniki badań instytucji związanych ze spółdzielczością rolniczą oraz posłużono się wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie ok. 33 rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) z województwa opolskiego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the state of the organization and the scope of integration processes of agricultural cooperatives in Poland and other European countries. In this paper the method of analysis and criticism of literature and writing was used, including providing the results of research from institutions related to agricultural cooperatives and also the results of own research conducted on a group of about 33 agricultural productive cooperatives (APCs) from Opolskie province. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agricultural Cooperatives in Europe. Main Issues and Trends. 2010: Raport COGECA, copa-cogeca.eu, dostęp 04.03.2012.
 2. Boguta W. (red). 2011: Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, KRS, Warszawa, s. 45-46.
 3. Brzozowski B., Brzozowska J. 2004:Polska spółdzielczość wiejska na tle spółdzielczości europejskiej, Urban S. (red.), Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1015, s. 82.
 4. European co-operatives key statistics. 2010: Raport Cooperatives Europe, www.cooperativeseurope.coop, dostęp 04.03.2012.
 5. Kata R. 2003: Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez banki spółdzielcze w obszarze rolnictwa rozdrobnionego, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 2, s. 97-105.
 6. Kata R., Kawa M. 2006: Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w aspekcie europejskich procesów integracyjnych, [W:] H. Manteuffel Szoege (red.), Problemy Rolnictwa Światowego, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, t. XV, z. 4., s. 430.
 7. Kawa M., Nesterowicz R. 2004: Spółdzielnie agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, [W:] S.Urban (red.), Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1015, s. 373.
 8. Kawa M., Woźniak M. 2004: Miejsce spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich, [W:] A. Czudec, G. Ślusarz (red.), Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, Wyd. UR, Rzeszów, s. 28-40.
 9. Mierzwa D. 2005: W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej, Wyd. AR, Wrocław, s. 32, 44-49.
 10. Nałęcz S., Konieczna-Sałamatin J. 2008: Polska spółdzielczość na progu XXI wieku. Zasoby oraz wybrane funkcje społeczno-ekonomiczne, Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, nr 1, s. 13-14.
 11. Skawińska E. 1997: Spółdzielczość wiejska w warunkach integracji rynku produktów żywnościowych Polski i Wspólnot Europejskich, Wyd. UMK, Toruń, s. 8.
 12. Stolińska-Janic J. 1995: Polska spółdzielczość wobec problemów integracji z Unią Europejską, Adamowicz M. (red.), Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. Spółdzielczość rolnicza w procesie przekształceń rynkowych, t. III, SGGW, Warszawa, s. 43.
 13. www.krs.org.pl, dostęp 13.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu