BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyjaszczyk Ewa (Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu)
Title
Dostępność środków ochrony roślin dla upraw małoobszarowych i jej konsekwencje w świetle struktury rolnej w Polsce
Availability of Products for Chemical Protection of Minor Crops and Its Consequences in the Light of Structure of Polish Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 215-220, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Środki ochrony roślin, Ochrona roślin, Produkcja roślinna
Plant protection measures, Plant protection, Crop production
Note
streszcz., summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Przedstawiono problem możliwości chemicznej ochrony upraw małoobszarowych w Polsce w porównaniu do Wielkiej Brytanii na przykładzie marchwi, gorczycy sarepskiej oraz cebul roślin ozdobnych. Stwierdzono, że możliwości chemicznej ochrony upraw małoobszarowych są w Polsce wysoce niesatysfakcjonujące. Dostępność środków ochrony roślin może wpłynąć na opłacalność produkcji rolnej. Ponieważ Polska jest ważnym producentem licznych upraw małoobszarowych i są one uprawiane głównie w niewielkich gospodarstwach rolnych, obecna sytuacja może negatywnie wpłynąć na dochody małych gospodarstw albo skłonić rolników do stosowania środków chemicznych niezgodnie z rejestracją, z naruszeniem prawa. (abstrakt oryginalny)

The problem of availability of chemical protection for minor crops in Poland in comparison to Great Britain is presented on the example of carrot, mustard and ornamental bulbs. The possibilities of minor crops chemical protection are found deeply unsatisfactory in Poland. Availability of plant protection products can influence profitability of minor crops production. Since Poland is an important producer of numerous minor crops and they are grown mainly in small farms, present situation can affect incomes of small farms or induce farmers to use illegal chemical treatment and violate the law. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamicki F., Dobrzański A., Felczyński K., Robak J., Szwejda J. 2004: Integrowana Produkcja Marchwi, Plantpress, ss. 99.
 2. Artyszak A. 2007:Gorczyca na lata, Farmer 21, s. 30-31.
 3. Badowski M., Kucharski M. 2007: Możliwość chemicznej regulacji zachwaszczenia w uprawie gorczycy białej, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 47(3), s. 43-46.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 2012: Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa.
 5. Kowalska J, Pruszyński S. (red.). 2007: Metody i środki proponowane do ochrony roślin w uprawach ekologicznych, Instytut Ochrony Roślin - PIB, Poznań, ss. 145.
 6. Chmielewska B. 2011: Wpływ członkostwa Polski w UE na sytuację ekonomiczną małych gospodarstw oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26), z. 4, s. 56-66.
 7. Czyżewski A., Smędzik K. 2010: Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008, Rocz. Nauk Roln., seria G, 97(3), s. 61-71.
 8. Dobrzański A. 2008: Problemy z ochroną marchwi przed chwastami, Owoce, Warzywa, Kwiaty, 23/28, s. 26-28.
 9. Dobrzański A., Gabarkiewicz R. 1993: Najważniejsze gatunki chwastów w uprawie roślin ozdobnych jednorocznych oraz szkółek krzewów i drzew ozdobnych, Materiały z 14. Spotkania Zesp. Herb. Kom. Nauk Ogrod. PAN, Lublin, wrzesień 1993, ART w Olsztynie, s. 105-107.
 10. Matyjaszczyk E. 2010: Konsekwencje zmian w dostępności środków ochrony roślin w Polsce dla agrobiznesu, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 1, s. 128-133.
 11. Matyjaszczyk E. 2012: Aktualne możliwości ochrony wybranych upraw małoobszarowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 52(1), s. 167-173.
 12. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 2013: www.modr.mazowsze.pl, dostęp 20.03.2013.
 13. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Swoboda W., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Kurdziel A., Rupar J., Rogozińska K., Słowik-Borowiec M., Michel M., Szala J., Szponik M. 2013: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2012, Streszczenia 53. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań 7-8 lutego, s. 72.
 14. Nowacki W. 2008: Porównanie opłacalności upraw konwencjonalnych i ekologicznych na przykładzie ziemniaka, [W:] E. Matyjaszczyk Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych Instytut Ochrony Roślin (red.), PIB, Poznań, s. 48-62.
 15. Ogłoszenie prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html dostęp: 04.03.2013.
 16. Rembialkowska E. 2007: Jakość ziemiopłodów i produktów zwierzęcych w rolnictwie ekologicznym, [W:] A. Harasim (red.), Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Studia i raporty IUNG-PIB, s. 59-75.
 17. Robak J., Rogowska M., Anyszka Z. 2011: Aktualne zagrożenia i możliwości ochrony małoobszarowych upraw roślin warzywnych w Polsce przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Wybrane zagadnienia rejestracji środków ochrony roślin w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, 17-18 października 2011 r. www.ior.poznan.pl/index.php?strona=594, dostęp 04.03.2013.
 18. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu