BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Dominika (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Title
Ocena strategiczna dziedzin działalności spółdzielni mleczarskich metodą McKinsey'a
Strategic Evaluation of Domains of Activity of Dairy Cooperatives According to Mckinsey Method
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 221-225, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Spółdzielczość mleczarska, Analiza strategiczna, Macierz atrakcyjności produktu
Cooperative creameries, Strategic analysis, General electric GE McKinsey matrix
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena wybranych obszarów działalności (domen) 7 spółdzielni mleczarskich regionu małopolskiego i śląskiego i określenie pozycji konkurencyjnej SBU tych przedsiębiorstw. Analizą objęto lata 2006-2010. Zastosowano metodę McKinsey'a. Przy wykorzystaniu macierzy General Electric oceniono wybrane sektory działań i określono pozycję konkurencyjną SBU przedsiębiorstw oraz przeprowadzono analizę zachowań strategicznych. Stwierdzono, że stosowane strategie na poziomie domeny hamowały procesy inwestowania w najbardziej znaczące dziedziny działalności. (abstrakt oryginalny)

In the article there was followed McKinsey method which allowed to research the fields (domains) of activity of dairy cooperatives in Malopolski and Silesian region in the years 2006-2010. Applying General Electric matrix there were evaluated selected sectors of activities and there was determined SBU competitive position of enterprises, as well as strategic behavior was subjected to analysis. Conducted analysis proved that applied strategies on the level of domains did inhibit processes of investment in the most significant fields of activity. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierszewska G., Romanowska M. 1997: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 184.
  2. Krukowski K., Klaus-Kliszewska I. 2002: Planowanie strategiczne. Wybrane metody, Wyd. Agencja marketingowa APIS, Olsztyn, s. 164.
  3. Moszkowicz M. (red.). 2005: Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 48.
  4. Thompson A.A., Strickland A.J. 1990: Strategic Management, Wyd. Irwin, Illions, s. 201.
  5. Steinmann H., Schreyőgg G. 2001: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem - koncepcje, funkcje, przykład, s. 166-167.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu