BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Szczubełek Grzegorz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na poziom i strukturę polskiego eksportu wyrobów mleczarskich
Impact of International Conditions on the Level and Structure of Polish Export of Dairy Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 226-232, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Mleko, Eksport, Rynek mleka
Milk, Export, Milk market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi w latach 2002-2010. W ciągu siedmiu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej eksport w ujęciu wartościowym zwiększył się ponaddwukrotnie. W badanym okresie Polska specjalizowała się w eksporcie serów oraz jogurtów, czyli produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Polski sektor mleczarski dysponuje potencjałem zwiększenia udziału produktów wysoko przetworzonych w strukturze eksportu, co może mieć istotny wpływ na zwiększenie konkurencyjności jego wyrobów na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the Polish foreign trade in dairy products in the years 2002-2010. Within 7 years of Polish membership in the European Union export in terms of value increased 2 times. During the study period Poland has specialized in the export of cheese and yogurt, i.e. products intended for direct human consumption. Polish dairy sector has the potential to increase the share of highly processed products in the export structure, which may have a significant effect of increasing competitiveness of its products in international markets. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nieżurawski L. 2010: Formy zaangażowania przedsiębiorstw sektora budowlanego na rynku międzynarodowym, [W:] Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa, s. 198-211.
  2. Rynek mleka. Stan i perspektywy, 2005-2011: nr 28-41, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  3. Szczubełek G. 2011: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w Polsce, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 131-169.
  4. ZMP-Marktbilanz, Milch. 2003-2008: ZMP Zentrale Marktund Preisberichtstelle GmbH, Bonn.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu