BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wójcik Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Potencjał produkcyjny rolnictwa województw Polski Wschodniej
Productive Potential of Eastern Poland Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 233-238, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rolnictwo, Potencjał rolnictwa, Produkcja rolna
Agriculture, Farming potential, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Poddano analizie potencjał produkcyjny rolnictwa 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świetokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Są to regiony o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, gdzie PKB per capita nie przekracza 76% poziomu krajowego. Zwrócono uwagę na zasoby ziemi, pracy i kapitału pozostające w dyspozycji rolnictwa. Wykazano, że regiony te zagospodarowują prawie 1/3 całkowitej powierzchni użytków rolnych kraju, jednak rozproszenie potencjału wytwórczego nie wpływa korzystnie na efektywność jego wykorzystania. Świadczy o tym zwłaszcza niska produktywność pracy w regionach o dużym rozdrobnieniu agrarnym. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to analyze the productive potential of agriculture in 5 regions of Eastern Poland, namely: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie and Warmińsko-Mazururskie provinces. Those provinces are characterized by low level of social-economical development where gross margin product per capita does not exceede 76% of the whole country level. An attention was payed to the resources of land, labor and capital of agriculture. It was showed that those regions cultivate 1/3 of total agricultural lands of the country. But productive potential fragmentation does not have the positive impact on its use effectivity what is characterized by low labor productivity in regions with great degree of agrarian fragmentation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka A.N., Markiewicz N. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 4, s. 9.
 2. Christiaensen L., Swinnen J. 1994: Economic, Institutional and Political Determinants of Agricultural Production Structures in Western Europe, Department of Agricultural Economics, Catholic University of Leuven, Working paper, s. 11.
 3. EUROSTAT. epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 15.02.2013.
 4. Gołaś Z. 2007: Strategie wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 7.
 5. Harasim A. 2006: Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, IUNG, Raport PIB, nr 3, Puławy, s. 61-62.
 6. Heller J. 2006: Teoretyczne podstawy regionalizacji rolnictwa, Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, IUNG, Raport PIB, nr 3, Puławy, s. 10.
 7. Kopeć B. 1984: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Roln., seria G, 84(1), s. 7-27.
 8. Maśniak J. 2007: Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, Roczniki Nauk. SERiA, t. X, z. 1, s. 254.
 9. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 roku. 2012: GUS, US Katowice, s. 90-92.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa, s. 74, 98, 133.
 11. Rocznik statystyczny województw. 2012: GUS, Warszawa, s. 259, 539-541.
 12. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2010 roku, 2010: GUS, Warszawa.
 13. Tomczak F. 1998: Rolnictwo polskie, [W:] A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Warszawa, s. 713.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu