BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce i jego uwarunkowania
Trading of Agricultural Properties in Poland and Its Determinants
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 239-244, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Gospodarka nieruchomościami, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Obrót nieruchomościami
Real estate economy, Agricultural Property Agency of the State Treasury, Real estate transactions
Note
streszcz., summ.
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstract
Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce jest uwarunkowany czynnikami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Podjęto problematykę prawnych determinant obrotu, wskazując na szczególną rolę Agencji Nieruchomości Rolnych, która jest instytucją mającą wyłączne prawo gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przeanalizowano czynności obrotu w znaczeniu wąskim, uwzględniając transakcje zawierane w obrocie rynkowym i czynności obrotu nierynkowego, dokonywane przez podmioty prywatne oraz z udziałem Skarbu Państwa lub gmin. (abstrakt oryginalny)

The turnover of agricultural properties in Poland is determined by legal, economic and social factors. The article examined the problem of legal factors and the importance of Agricultural Property Agency, which has exclusive right of Treasure agricultural properties management. The analysis covers land turnover defined in narrow scope, taking into consideration the market and non-market transaction transacted by private and public subjects. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowska B., Nawrocki T. 2011: Agencja Nieruchomości Rolnych jako powiernik Skarbu Państwa, [W:] Prutis S. (red.), Studia Iuridica Agraria, Temida 2, Białystok, s. 17.
 2. Ciodyk T. 2012: Wycena nieruchomości rolnych, w tym zabudowanych ośrodkami gospodarczymi, Materiały szkoleniowe dla ZSRM, Szczecin, s. 3,4.
 3. Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. 2002: Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej Lexis Nexis, Warszawa, s. 37.
 4. Kałkowski L. 2006: Polski rynek nieruchomości w latach 1990-2005. Bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Instytut rozwoju Miast, Kraków, s. 42.
 5. Maśniak J. 2011a: Prywatyzacja i nacjonalizacja ziemi rolniczej jako instrument polityki rolnej państwa, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, s. 221.
 6. Maśniak J. 2011b: Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce, [W:] Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 3, Warszawa, s. 108.
 7. Obrót nieruchomościami w latach 2009-2011: GUS, Warszawa.
 8. Rynek ziemi rolniczej. 2012: Stan i perspektywy, nr 15, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 10, 14, 16, 20, 21, 25.
 9. Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości w latach 2006-2008: GUS, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U z 2011 r. nr 233, poz. 1382.
 11. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. z 2012 r. poz. 803.
 12. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 Konstytucja Rzeczypospolitej, Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 13. Woś A. 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa, s. 40.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu