BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie produktywności gospodarstw z uprawami roślin ozdobnych pod osłonami wysokimi w latach 2005 i 2009
Comparative Analysis of Productivity of Farms Specialized in the Cultivation of Ornamental Plants under High Cover in 2005 and 2009 Years
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 245-250, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ogrodnictwo, Produkcja roślinna, Produktywność, Koszty produkcji, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Gardening, Crop production, Productivity, Production costs, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było porównanie produktywności, a także ponoszonych kosztów w gospodarstwach specjalizujących się w uprawie roślin ozdobnych pod osłonami wysokimi, objętych systemem FADN w 2005 i 2009 r. Dokonano także porównań powyższych gospodarstw różniących się wielkością ekonomiczną ESU. Analiza wykazała, że gospodarstwa o największej wielkości ekonomicznej ESU osiągają lepsze wyniki produkcyjne, angażując niewiele większą powierzchnię upraw w porównaniu do gospodarstw najmniejszym ekonomicznie. Stwierdzono także, że wzrost kosztów ogółem odczuły jedynie gospodarstwa o najmniejszej wielkości ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

This paper presents horizontal and vertical comparative analysis of productivity in horticulture farms specialized in the cultivation of ornamental plants under high cover classified by the FADN in 2005 and 2009 years. There have also been comparisons of these farms in respect of size of economic ESU. The analysis shows, that the big farms from an economic point of view, achieve better production results, engaging much smaller area of cultivation, compared to the smallest farms economically. It was also found that the increase in the cost of holding only affected the least economic size. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goraj L. i in. 2010: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 8-13.
  2. Jabłońska L. 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  3. Jachimowski Ł. 2012: Analiza porównawcza wybranych elementów rachunkowości rolnej według FADN w polskich gospodarstwach sadowniczych i warzywniczych w latach 2004-2009, Praca magisterska, SGGW, Warszawa.
  4. Królak M. 2012: Efektywność produkcji w gospodarstwach ogrodniczych z uprawami warzyw i kwiatów pod osłonami wysokimi na podstawie FADN w latach 2004-2009. Praca magisterska, SGGW, Warszawa.
  5. Olewnicki D. 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju. Praca doktorska SGGW, Warszawa.
  6. Smędzik K. 2010: Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA, Rocz. Ekon. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1(3), s. 261-273.
  7. Wawrzyniak J. 2005: Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych, Wydawnictwo Prodruk, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu