BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orłowska Maria Jolanta (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Regionalne zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach rolniczych o różnej wielkości ekonomicznej w świetle danych FADN
Regional Investment Differences in Farms with Different Economic Size in the Light of FADN Data
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 251-256, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie, Efektywność inwestycji, Zróżnicowanie regionalne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Investments in agriculture, Efficiency of investment, Regional diversity, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Inwestycje, a zwłaszcza inwestycje netto, są jednym z mierników rozwoju gospodarstw. Dlatego badano ich zróżnicowanie w gospodarstwach rolniczych o różnej wielkości ekonomicznej, położonych w czterech regionach w Polsce: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie, Małopolska i Pogórze. W analizie posłużono się danymi Polskiego FADN z 2010 r. Inwestycje realizowane w gospodarstwach ekonomicznie małych i bardzo małych tych regionów nie równoważyły zużycia środków trwałych. Średnio małe i duże gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz średnio małe Wielkopolski i Śląska prowadziły inwestycje odtworzeniowe. Reprodukcją rozszerzoną majątku trwałego charakteryzowały się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej: powyżej 25 tys. euro - Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza, powyżej 50 tys. euro - Pomorza i Mazur (z wyjątkiem gospodarstw dużych - reprodukcja prosta) oraz Wielkopolski i Śląska. (abstrakt oryginalny)

Investments, particularly net investment, are one of the indicators of development of farms. For this reason the study covered farms with diverse economic sizes located in four regions of Poland; Pomorze and Mazury, Wielkopolska and Slask, Mazowsze and Podlasie, Malopolska and Pogorze. The analysis used Polish FADN data from 2010. In 2010 investments done on small and very small farms, in terms of economics, in all regions did not balance the consumption of fixed capital. Medium-small farms and large farms of Pomorze and Mazury and medium-small farms of Wielkopolska and Slask led replacement investment. Enhanced reproduction assets characterized by economic size of farm: more then 25 thousand euro - Mazowsze and Podlasie also Malopolska and Pogorze , more then 50 thousand euro- Pomorze and Mazury (with the expection of large farms- a simple reproduction) and Wielkopolska and Slask. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cholewa I., Kambo K. 2012: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 58-59.
 2. Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. 2008. Red. W. Józwiak, Warszawa, IERiGŻ-PIB, s. 108.
 3. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin Warszawa, s. 162-169, 260-263.
 4. Józwiak W. 2002: Dochody różnych grup gospodarstw rolnych w 1999 roku i próba prognozy na lata 2006 i 2012. Planowanie rozwoju gospodarstw rolniczych. Materiały konferencyjne, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi DORADCA, ODR Minikowo, s. 17.
 5. Klepacki B. 2007: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Format-AB. Warszawa, s. 12-20.
 6. Kowalski Z., Oczki M. 1996: Podstawy i metody rachunku efektywności inwestycji, Minikowo, s. 4.
 7. Mikołajczyk I., Wituszyńska A. 2012: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Region FADN 785 Pomorze i Mazury. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 58-59.
 8. Pepliński B. 2009: Podstawy ekonomiki, WSiP, Warszawa, s. 381.
 9. Rychlik T., Kosieradzki M. 1978: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa, s. 277-281.
 10. Smolik A., Figura M. 2012: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Region FADN 790 Wielkopolska i Śląsk. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 58-59.
 11. Sobierajewska J. 2009: Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006, J. Agribus. Rural Dev., 3(13), s. 218.
 12. Szmigiel J., Tarasiuk R. 2012: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Region FADN 800 MAŁOPOLSKA I POGÓRZE. Wyniki standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 58-59.
 13. Woś A., Tomczak F. 1983: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa, s. 90-92.
 14. Woś A. 1996: Agrobiznes makroekonomia, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 22-24.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu