BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paluch Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sroka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Rola dokumentacji strategiczno-planistycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego - studium przypadku
Role of Strategic Documents and Plans in Realization of Sustainable Development of Rural Communes in the Małopolska Province - Case Study
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 257-264, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Gmina, Rozwój zrównoważony, Planowanie przestrzenne
Rural areas, District, Sustainable development, Spatial planning
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Celem pracy była próba oceny roli dokumentacji strategiczno-planistycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Przy wyborze jednostek zastosowano wielokryterialną metodę unitaryzacji zerowanej, a podstawowe źródło informacji stanowiły dane statystyczne za lata 2004-2010 publikowane przez Bank Danych Lokalnych (BDL) oraz System Analiz Samorządowych. Przeprowadzone w 2011 r. badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu wskazały na występowanie pewnych prawidłowości między przynależnością analizowanych jednostek do wydzielonych grup rozwojowych (grupy A, B, C i D) a rodzajem i jakością posiadanej przez gminy dokumentacji strategiczno-planistycznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify the role of strategic documents and plans in realization of sustainable development of rural communes in the Małopolska province. The choice of units was based on the multicriteria method of zero unitarization and the primary source was statistical data for the period 2004-2010 published by the Local Data Bank System Analysis and Local Government. Research based on the questionnaire interview was carried out in 2011. The study indicated the occurrence of certain regularities between the membership of analyzed individuals (to different groups of development - groups A, B, C and D) and the genus and quality of strategic documents and plans in realization of sustainable development of rural communes in the Małopolska province. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk I., Sompolska-Rzechuła A. 2006: Ranking województw Polski pod względem poziomu produkcji artykułów rolnych, Acta Agraria et Silvestria, Vol. XLVII, PAN, Kraków.
 2. Borys T., Fiedor B. 2008: Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, [W:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, M. Pilch (red.), GUS, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa, s. 120.
 3. Giordano K. 2006: Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 4. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 1998: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 5. Guzal-Dec D. 2009: Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska.
 6. Guzal-Dec D. 2011: Formalne strategie rozwoju badanych gmin objętych siecią NAT URA 2000, [W:] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000, A. Bołtromiuk (red.), IRWIR PAN, Warszawa, s. 141-159.
 7. Krukowski K. 2009: Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Fundacja BFKK, Białystok.
 8. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 9. Młodak A. 2006: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 10. Paluch Ł. 2012: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich w województwie małopolskim, Niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w dniu 11.12.2012, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 11. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., nr 80 , poz. 717 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 13. Ziółkowski M. 2000: Proces formułowania strategii rozwoju gminy. [w:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu