BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalne zróżnicowanie produkcji mleka w Polsce - uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne
Regional Differences in Milk Production in Poland - Natural and Economic Determinants
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 265-270, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Mleczarstwo, Zróżnicowanie regionalne
Milk production, Dairy, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było wskazanie regionów w Polsce, które rozwijały i ograniczały chów krów mlecznych w latach 2002-2010 oraz przedstawienie głównych czynników wpływających na dokonujące się zmiany. Z przeprowadzonych analiz wynika, że proces polaryzacji regionów w rozwoju produkcji mleka w Polsce postępuje. Największe zwiększenie pogłowia krów w latach 2002-2010 miało miejsce w tych regionach Polski, w których zanotowano najwyższą obsadę krów w 2010 r. Prym wiodły województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie i północna część województwa mazowieckiego. Największe ograniczenia chowu krów, a przez to obsady miały miejsce w Polsce południowo-wschodniej. Kluczową różnicą pomiędzy regionami rozwijanymi a ograniczającymi produkcję mleka w 2010 r. był potencjał produkcyjny gospodarstw rolniczych. Szczególnie duże różnice występowały pomiędzy przeciętną powierzchnią użytków rolnych będących w użytkowaniu gospodarstw rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to identify regions in Poland developing and limiting the production of milk in the years 2002-2010 and to present the main factors influencing these changes. Analyses show that the process of polarization regions in the development of milk production in Poland is progressing. The largest increase in number of cows in the years 2002-2010 was in Podlaskie, Warmia and Mazury and the northern part of the Mazowieckie province. The greatest reduction in milk production were in the south - eastern Poland. The key difference between the regions, which increase and reduce milk production in 2010 was the potential farms. In particular, there were large differences between the average area of arable land. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aronson E. 2004: The Social Animal, Wydanie polskie, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa, s. 114.
  2. Bański J. 2007: Geografia rolnictwa Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 197.
  3. Budner W. 2004: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 103.
  4. Cieślik J. 2010: Produkcja i przetwórstwo mleka w regionie o rozdrobnionym rolnictwie (studium na przykładzie Małopolski), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z. nr 345.
  5. Kruk H. 2010: Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s. 81.
  6. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
  7. Niedzielski E. 2011: Innowacyjność w warunkach gospodarki kognitywnej, Współczesne zarządzanie - kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, nr 4/2011, s. 10.
  8. Stola W., Szczęsny R. 2004: Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [W:] I. Filera (red.), Geografia gospodarcza Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu