BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce
The Implementation of Agri-Environmental Programme in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 271-276, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wspólna Polityka Rolna
Rural Development Programme, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była analiza realizacji programu rolnośrodowiskowego w Polsce w latach 2007-2012. Analizie poddano informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) o wielkości powierzchni użytków rolnych, na których realizowano program rolnośrodowiskowy oraz związanych z tym kwotach płatności w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013. Można zaobserwować, że największe obszary, gdzie realizowany był program rolnośrodowiskowy, to głownie Polska północna. Tam również beneficjenci otrzymali najwyższe kwoty płatności. Można zaobserwować, że różnice regionalne oraz tendencje związane z wielkością powierzchni, na której realizowano płatności rolnośrodowiskowe oraz wysokością wypłaconych kwot mają charakter stały i należy przypuszczać, że w kolejnych latach nie ulegną zasadniczym zmianom. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the implementation of agri-environmental program in Poland in the years 2007-2012. Analyzed information to The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture and the Ministry of Agriculture and Rural Development of the surface area of agricultural land on which agri-environmental program implemented and the associated payment amounts under RDP 2004-2006 and 2007-2013. It can be observed that the greatest areas where agri-environmental program was implemented mainly to northern Poland. There is also the beneficiaries receive the highest amount of the payment. It can be observed that the regional differences in the implementation of agri-environmental programme in Poland are permanent and in subsequent years will be subject to significant changes. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brodzińska K. 2009: Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. t. 9, z. 3(27), s. 5-18.
  2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2011: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2011.
  3. Program rolnośrodowiskowy - stan na dzień 31.01.2013, www.arimr.gov.pl/uploads/media/21022013_Rolnosrod_7-13.pdf, dostęp 24.02.2013.
  4. PROW dla ochrony środowiska naturalnego. 2012: Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nr 12(159), s. 29-33.
  5. PROWieści. 2012: Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Publikacja opracowana w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, listopad 2012.
  6. Użytkowanie gruntów. Rodzaje gruntów, Lata: 2013: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl, dostęp 26.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu